Niclas Månsson

Jag är professor i pedagogik med inriktning mot didaktik och prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 2005 disputerade jag på avhandlingen "Negativ Socialisation. Främlingen i Zygmunt Baumans författarskap". Jag har arbetat på MDH sedan juli 2005.

 

Min forskning befinner sig inom det utbildningsfilosofiska och -teoretiska fältet där frågor kring mångkulturalitet, skillnad och samlevnad fokuseras. I min forskning undersöker jag hur och under vilka villkor individer och grupper ringas in och definieras utifrån olika sociala kategorier och vilken roll dessa kategoriseringar spelar för deras identitetsprojekt och möjligheter att påverka sina egna och andras välbefinnande. Den samhälleliga position som en människa befinner sig i säger något om hennes sociala status, utbildningsmöjligheter och yrke samt hennes tillgång till marknadens, kulturens och politikens liv. Genom att i detta sammanhang föra fram den moraliska relationen före den sociala relationen är det möjligt att se människan som ett moraliskt subjekt och inte som ett subjekt för min kognitiva bedömning, genom vilken hon tilldelas sitt värde, sin vikt och aktualitet i relation till andra människors positioner.

Mitt undervisningsintresse riktar sig främst mot ämnen där skolan förstås i relation till det omgivande samhället, där utbildning sätts i relation till mångfald, etik och utbildningspolitik. Enligt ovanstående är utbildning är inte enbart en beteckning för inlärning av ämneskunskaper, utan även ett uttryck för en process genom vilken människan blir en social varelse som tillsammans med andra upprättar en gemensam förståelse av omvärlden och det allmänna bästa. Jag undervisar på grund- och avancerad nivå i ämnet pedagogik och på lärarutbildningen, handleder och examinerar fördjupningsarbeten och examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå samt handleder och undervisar på forskarutbildningsnivå. 

Webbinar om nyanländas möte med skolan

Se webbinar om nyanländas möte med skolan

Science@MDH 2016 - om forskning för framtiden