Lektor i didaktik

 

      
I oktober 2018 försvarade jag min avhandling Att lära av det förflutna- Yngre elevers förståelse av och motivering till skolämnet historia.

Syftet med studien var att undersöka yngre elevers uttryckta historiekultur och hur de uppfattar den historiekultur de möter i undervisningen i skolämnet historia. I studien tecknas elevernas historie­kultur som bestående av elevernas definition, upp­fattning och förståelse av historia, främst skolämnet historia. Elevernas historiekultur studeras utifrån Jörn Rüsens definierade dimensioner av historiekultur: kognitiv, politisk, estetisk, moralisk och religiös. Resultaten visar på att alla Rüsens fem dimensioner av historiekultur blir synliga i elevernas uttryckta historiekultur, om än i olika hög grad. Elevernas historiekultur framstår som homogen och i hög grad präglad av den undervisning de fått i skolämnet historia, men även med intryck av en samhällelig historiekultur med ett intresse för, främst, andra världskriget. 

Våren 2014 gick jag upp med min licentiatavhandling Möte med det förflutna Digitaliserade primärkällor i historieundervisningen vid Umeå Universitet. Jag är utbildad gymnasielärare i svenska och historia och arbetade som gymnasielärare mellan åren 2006 och 2014.


Jag är från januari 2019 lektor i didaktik. Mitt undervisiningsintresse kretsar främst kring hur skolan och hur lärarutbildningen ska arbeta för att inkludera alla elever i skolan samt skolans roll i formandet av ett framtida samhälle via undervisningen.
                                                                                                                        Publikationer:

Sandberg Karin. (2019) Manligt och kvinnligt i skolämnet historia. Vad har det för konsekvenser för elevernas historiekultur? Nordidactica (2019:1):56–77.  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-71703

Sandberg Karin.(2018) Att lära av det förflutna : Yngre elevers förståelse för och motivering till skolämnet historia [Internet] [PhD dissertation]. [Eskilstuna]: Mälardalens högskola; 2018. (Mälardalen University Press Dissertations). Tillgänglig vid: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-40076

Sandberg, Karin (2016) 'Elever i den digitala dåtiden: om digitaliserade primärkällor i historieundervisnignen' Ingår i Medier i histoirieundervisningen: historiedidaktisk forskning i praktiken Anna Larsson (ed) Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, 2016 http://diva-portal.org/smash/get/diva2:911647/FULLTEXT01.pdf


Sandberg, Karin (2014) Möte med det förflutna Digitaliserade primärkällor i historieundervisningen Lic.avh. Umeå: Umeå universitet
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-88691                                                                                         
                                                                                                                                    Nygren Thomas, Sandberg Karin, Vikström Lotta (2014) ’Digitala primärkällor i historieundervisningen: En utmaning för elevers historiska tänkande och historiska empati’ Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, nr 2014:2, 208-245  http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:765246/FULLTEXT02.pdf                                                                                                                                         Sandberg Karin (2014) 'The Computerised Classroom: Didactic Tool or Distraction?' (Engelska) Ingår i: Engaging with Educational Space Visualizing Spaces of Teaching and Learning / [ed] Catherine Burke, Ian Grosvenor & Björn Norlin, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2014, 130- 139  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:764264/FULLTEXT01.pdf