Om mig - Louise Sund

Jag arbetar som lektor i pedagogik vid MDH och undervisar i den utbildningsvetenskapliga kärnan inom våra olika lärarprogram. Jag undervisar främst inom ämneslärarprogrammet för åk 7-9 och gymnasiet men även i de övriga lärarprogrammen.

Utbildningsintresse

Jag har ett särskilt intresse för den del av utbildningen som berör skolväsendets organisation och villkor, betyg och bedömning samt miljö- och hållbarhetsutbildning. Jag arbetar även med handledning och examination av självständiga arbeten och med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) av lärarutbildningen.

Forskningsintresse

Vid MDH är jag en del av forskningsmiljön SOS-ED (Studier om social hållbarhet i utbildning). Forskningen inom miljön kretsar kring frågor om social hållbar utveckling relaterade till social och kulturell rättvisa, likvärdighet, demokrati, mänskliga rättigheter, migration, interkulturalitet, diskriminering och ledarskap.

Jag är väl förankrad i didaktisk forskning och har nära forskningskontakter med Örebro universitet som medlem av forskargruppen SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses). SMED är en ämnesövergripande forskningsmiljö inom området didaktik och utbildningsvetenskap med nära koppling till lärarutbildning. Mitt avhandlingsarbete skrevs inom SMED-miljön och under min doktorandtid publicerade jag tre vetenskapliga artiklar varav två i internationella vetenskapliga tidskrifter (Sund & Öhman, 2011, 2014a, 2014b). Efter disputationen 2014 har jag fortsatt att arbeta med seniora forskare från miljön. Under hösten 2015 var jag halvtidsanställd som forskare vid Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet och verksam i ett forskningsprojekt i komparativ didaktik där vi studerade elevers lärande i samhällsvetenskapliga ämnen och på vilka olika sätt kroppen kan vara en del av lärandet.

Under 2016 publicerades min första egenförfattade internationella artikel där jag med hjälp av postkolonial teoribildning analyserar gymnasielärares undervisning om globala hållbarhetsfrågor (Sund, 2016). Åren 2016-2018 bedriver jag forskning inom ramen för en tvåårig forskarassistenttjänst vid MDH. I forskningsprojekt studerar jag hur lärare reflekterar kring och didaktiskt hanterar globala frågor i undervisningen. Projektet syftar till att fånga den komplexitet det innebär att undervisa om globala etiska frågor och den pedagogiska utmaning som lärare ställs inför när de ska hantera såväl sin egen förståelse för dessa frågor som en rad valmöjligheter i relation till utbildningens praktik. 

Under hösten 2017 publiceras en bok om ämnesintegrerad undervisning i naturorienterande ämnen (NO) och samhällsorienterande ämnen (SO) som beskriver hur yrkesverksamma lärare i grundskolan och lärarstudenter på grundskollärarutbildningen kan arbeta ämnesintegrerat med frågor om hållbar utveckling (Sund, Per & Sund, Louise, 2017, Hållbar utveckling – ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan. Stockholm: Liber).

Forskningsnätverk

Jag är medlem och convenor i det internationella forskningsnätverket ESER som är det europeiska forskningsnätverket för miljö- och hållbarhetsutbildning inom EERA, European Educational Reserach Association. Jag är också medlem i den amerikanska motsvarigheten inom AERA, American Educational Research Association och nätverket Environmental Education (SIG 33) där jag har presenterat min forskning.