Matematik, naturvetenskap och teknik med ämnenas didaktik

Den forskning som bedrivs inom ämnesdidaktik i matematik, naturvetenskap och teknik utmärks av att den teoretiserar studier och utveckling av praktiker. Hur elever uppfattar undervisningen och hur lärare skapar förutsättningar för lärande i klassrummet är centrala frågor som fokuseras inom de två forskargrupperna. Ett övergripande forskningsmål är att studera och stödja processer hur lärare skapar möjligheter för elever att utveckla sina förmågor i respektive ämnen.

Forskargrupper

M-TERM - Mälardalens Team of Education Researchers in Mathematics

M-TERM bedriver forskning inom matematikdidaktik. Vi studerar och utvecklar matematikundervisning i grundskolan och gymnasiet tillsammans med lärare och skolhuvudmän. Forskningen syftar således både till att utveckla klassrumsundervisning och till att teoretiskt bidra till förståelse för vilka faktorer som styr och stödjer matematiklärares arbete.

Läs mer om M-TERM

NT-didaktik - Naturvetenskaplig och Teknisk didaktikforskning

Profilen för verksamheten är en teoriutvecklande praxisnära forskning där vi ansluter oss till definitionen ”forskning som utvecklas i anslutning till de professionella verksamheterna inom det utbildningsvetenskapliga området. Det kan handla om forskning av såväl tillämpad natur som grundforskning”.

Läs mer om NT-didaktik

Seminarium

MNT:s har en regelbunden seminarieverksamhet med träffar ca sex gånger per år. Här träffas internationella forskare, forskare inom MNT och lärare för diskussion av till exempel teori, metodologi och empiriska domäner som är gemensamma för miljön och som vi vill utveckla.

Det bedrivs även seminarieverksamhetert med kontinuerliga möten inom våra forskargrupper. NT:s seminarieverksamhet har varit aktiv sedan 2001 och M-TERM sedan 2010.