Tidiga insatser, tidiga utbildningsvägar och specialpedagogisk samproduktionsforskning

TITUS är en forsknings- och utvecklingsgrupp för lärarprofessionen i framtidens förskola, skola och lärarutbildning.

 

Gruppen har som mål att stärka forskningsbasen för lärarutbildning, att utveckla specialpedagogiskt inriktad samproduktionsforskning och att bidra till vetenskaplig excellens inom utbildningsvetenskaplig forskning.

Gruppens forskning och utvecklingsarbete handlar om tidiga stödinsatser till barn i behov av extra stöd i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola. Det handlar även om barns utbildningsvägar från förskola till skola, inkludering och professionsutveckling. 

Projekt

Ett av TITUS pågående forsknings- och utvecklingsprojekt berör frågor om hur övergångar från förskola till skola kan fungera ännu bättre, och ett annat den betydelse som stödinsatser har för barns delaktighet och lärande i utbildningsaktiviteter, dagliga rutiner och leksituationer i förskola.

I kommande forsknings- och utvecklingsprojekt hoppas gruppen få samproducera kunskaper och utveckling om insatser till barn som kan mycket och lär lätt i Mälardalens förskolor och skolor, högkvalitativa och meningsfulla inkluderande förskolor, differentierad undervisning i förskola och skola, specialpedagogiska insatser till barn med typ 1 diabetes i tidiga skolår, unga förskollärares hälsa och arbetsmiljö samt flerspråkiga elever i grundsärskola.

Medlemmar

Gruppens består av Dan Tedenljung, Gun-Marie Wetso, Karin Franzén och Patrik Arvidsson (universitetslektorer), Margareta Sandström (senior professor), Ann-Charlotte Munter, Anna-Lena Andersson, Annika Axelsson, Christa Roux Sparreskog, Tuula Koljonen, och Ulrika Larsdotter Bodin (adjunkter) samt Lina Sofia Sundström (studerande till specialpedagog vid MDH). Gruppen har initierats av universitetslektor Johanna Lundqvist.

Kontakt

Please do not hesitate to get in touch with Johanna Lundqvist if you need information about TITUS in English.

Kontaktperson:  Johanna Lundqvist
E-post: johanna.lundqvist@mdh.se