Utbildningsvetenskap och matematik

Utbildningsvetenskap och matematik är en av sex etablerade forskningsinriktningar i Mälardalens högskolas forsknings- och utbildningsstrategi. Till inriktningen hör forskningsmiljön Matematik och tillämpad matematik samt fyra forskningsmiljöer inom utbildningsvetenskap.

Den etablerade forskningsinriktningen Utbildningsvetenskap och matematik delas in i fem forskningsmiljöer. Fyra forskningsmiljöer utgör forskningsbas för det prioriterade utbildningsområdet Lärarutbildning och Didaktik som område för forskarutbildning. Den femte forskningsmiljön utgör forskningsbas i huvudområdet och ämnet matematik/tillämpad matematik för de prioriterade utbildningsområden Teknik och Ekonomi och Matematik/tillämpad matematik som ämnet för forskarutbildning.    

Utbildningsvetenskap - fyra forskningsmiljöer och ett område för forskarutbildning

Forskningen inom utbildningsvetenskap delas in i fyra forskningsmiljöer:

Forskare inom de fyra miljöerna har varit framgångsrika i tilldelningen av medel från VR, EU och andra forskningsfinansiärer som regionala samverkanspartners. Genom projekt, nätverk och konferenser sker ett aktivt deltagande i nationell och internationell forskning. 

Mälardalen Studies in Educational Sciences är en serie för doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och refereegranskade forskningspublikationer inom området utbildningsvetenskap.  

Ta del av våra publikationer i Mälardalen Studies in Educational Sciences

Didaktik som område för forskarutbildning 

Mälardalens högskola har tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området didaktik. Högskolan har följande definition för området Didaktik:

Forskningen inom området Didaktik, som karakteriseras av att vara tvär- och flervetenskaplig, behandlar frågor om utbildning, undervisning och lärande som särskilt har betydelse för verksamhetsområdena förskola, skola, vuxenutbildning och lärarutbildning utifrån följande fokus:

  • Skärningspunkten mellan ett specifikt ämnesområde i förskola, skola och vuxenutbildning, dess vetenskapliga bas samt lärande av och undervisning inom detta ämnesområde
  • Barns, ungdomars och vuxnas olika behov, erfarenheter och livsvillkor som förutsättningar för lärande och utveckling
  • Styrning, ledarskap, lärarprofession och skolutveckling i förskola, skola och vuxenutbildning
  • Den didaktiska forskningen kännetecknas av ett vetenskapligt kritiskt arbetssätt, där olika perspektiv, teorier och metodologiska ansatser tillämpas och utvecklas.

Inom området Didaktik finns vid Mälardalens högskola två forskarutbildningsämnen inrättade: Didaktik och Naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

Läs mer om forskarutbildningen inom didaktik

Matematik - en forskningsmiljö och ett forskarutbildningsämne

Matematik och tillämpad matematik forskningsmiljön (MAM) är en stark forskningsmiljö både nationellt och internationellt. Matematik och tillämpad matematik forskningsmiljön ansvarar för Matematik delen av den etablerade forskningsinriktningen Utbildningsvetenskap och Matematik (UVM) vid Mälardalens högskolan. Mälardalens högskola har tillstånd att utfärda kandidat-, magister-, master-, licentiat- och doktorsexamen i matematik/tillämpad matematik. Vid Mälardalens högskolan utgör Matematik och tillämpad matematik forskningsmiljö forskningsbas i huvudområdet och ämnet Matematik/tillämpad matematik för samtliga utbildningar i de prioriterade utbildningsområden Teknik och Ekonomi och Matematik/tillämpad matematik som ämnet för forskarutbildning.

Forskningsmiljön Matematik och tillämpad matematik är också ansvarig för forskarutbildningen inom forskarutbildningsämnet matematik/tillämpad matematik vid Mälardalens högskola. Miljön bidrar till högskolans samtliga etablerade forskningsinriktningar genom interdisciplinär samverkan och samarbete. Det gäller inom forskning och forskarutbildning såväl som inom grundutbildning.

Läs mer om forskarutbildningen inom matematik/tillämpad matematik

Forskningsmiljön Matematik/tillämpad matematik är indelad i fyra grupper som bedriver forskning och utbildning inom matematik och dess tillämpningar:

  • Stokastiska processer, statistik och finansmatematik (Stochastic processes, Statistics and Financial Engineering),
  • Teknisk matematik (Engineering Mathematics),
  • Algebra och Analys med tillämpningar,
  • Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Forskare och forskargrupper inom forskningsmiljön Matematik och tillämpad matematik (MAM) tillhörande den etablerade forskningsinriktningen Utbildningsvetenskap och Matematik (UVM) har varit framgångsrika i tilldelningen av medel från VR, EU, Sida, KVA, och andra forskningsfinansiärer. Genom projekt, nätverk och konferenser sker ett aktivt deltagande i nationell och internationell forskning inom Matematik och tillämpad matematik samt inom tillämpningar av matematiska metoder och modeller i andra vetenskaper och teknik. Bred internationellt och nationell samarbete och interdisciplinär och extern samverkan, aktiv internationell publicering av högkvalitetsforskning, välfungerande forskarutbildning i Matematik/tillämpad matematik samt forskningsbasering av utbildningar inom ämnet och huvudområdet Matematik/tillämpad matematik vid Mälardalens högskola utgör övergripande strategi för forskningsmiljön Matematik och tillämpad matematik.