Verksamhetsförlagd utbildning för förskollärar- och lärarprogrammen

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en möjlighet att praktisera teoretiska kunskaper inom lärarutbildningen. I regionen medverkar ett antal kommuner i verksamheten. Alla lärarstudenter blir tilldelade en övningsskola/övningsförskola under utbildningstiden där VFU:n genomförs. Du kan även förlägga en del av VFU-tiden utomlands.

Under hela din utbildning har du en nära kontakt med en övningsförskola eller övningsskola där du genomför din VFU som ger dig värdefulla praktiska erfarenheter och kontakter inför framtiden. Den praktiska verksamheten bygger på teori samtidigt som teorin grundar sig på praktisk erfarenhet.

Mälardalens högskola har ett nära samarbete med Sörmlands och Västmanlands kommuner där VFU:n genomförs.  I regionen medverkar kommunerna Eskilstuna, Västerås, Hallstahammar, Katrineholm, Köping, Sala, Strängnäs och Gnesta i verksamheten.

VFU:n omfattar 30 högskolepoäng (hp), varav 15 hp är knutna till ämnesstudier och 15 hp till den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). 

VFU består av tre kurser:

  • VFU1 (7,5 hp) i början av programmet kopplad till UVK
  • VFU2 (7,5 hp) i mitten av programmet kopplad till ämnesstudier
  • VFU3 (15 hp) i slutet av programmet kopplad till både UVK och ämnesstudier

VFU:n sker inom relevant ålderskategori och verksamhet/skolform samt i relevanta ämnen/ämnesområden.

Från och med hösten 2014 ingår alla studenter som påbörjar en förskollärar- eller lärarutbildning i försöksverksamheten med övningsförskolor och övningsskolor.

Läs mer om försöksverksamheten övningsförskolor och övningsskolor

Fältstudier 

För att ytterligare stärka den kontinuerliga kontakten med verksamheten i förskolan/skolan finns det i de flesta kurserna i lärarprogrammen fältstudier. Fältstudierna innebär att du får kursuppgifter att lösa som är baserat på en begränsad tid i VFU-skolan. Genom att ha kontakt med VFU-skolan via fältstudier kring ämnesteori, utbildningsvetenskap och didaktik får du möjlighet att hitta beröringspunkter mellan praktik och teori.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utomlands

Det är utvecklande både på ett yrkesmässigt och personligt plan att möta andra kulturer, samhällen och språk. Som student i lärarutbildningen vid Mälardalens högskola (MDH) har du möjlighet att förlägga en del av din VFU utomlands.

Genom att göra en del av din VFU på en förskola/skola utomlands får du en unik inblick i ett annat lands skolsystem, dess läroplaner, kunskapssyn och värderingar. På så sätt har du möjlighet att göra jämförelser och ytterligare reflektera kring det svenska skolsystemet. Detta ger dig nya perspektiv och hjälper dig att i din framtida yrkesroll se möjligheter till verksamhetsutveckling.  

Under VFU3 i lärarutbildningen vid MDH kan du välja att förlägga två veckor till en förskola/skola utomlands. Du kan själv kontakta skolor eller förskolor, i länder som inte omfattas av Utrikesdepartementets avrådan, runtom i världen för att hitta en VFU-plats på egen hand.

Mer information om verksamhetsförlagdutbildning utomlands finner du i  VFU-portalen för lärarstudenter