Text

MFS - Minor Field Studies

Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendieprogram. Det ger dig som student möjlighet att på plats i ett utvecklingsland samla material till en uppsats eller examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

format_quote

”Min tid utomlands har gett mig nya perspektiv på vad kvalitet är”

Lina Sundström

Student vid specialpedagogprogrammet på MDH

Läs mer

Syftet med programmet är att förbereda dig som student på att jobba i ett globalt sammanhang och ge lärosätet en möjlighet att stärka och etablera internationella kontakter. I minst åtta sammanhängande veckor (minimum 56 dagar) kan du som student undersöka frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land du åker till. Du utvecklar och formulerar själv studien tillsammans med din handledare på MDH.


Belopp och budget

MFS-stipendiet är på 27 000 kronor per student och är ett bidrag som inte är meningen att täcka alla utgifter under fältperioden. Stipendiet behöver normalt kompletteras med till exempel studiemedel.


Behörighetskrav för MFS

För att du ska kunna få ett MFS-stipendium måste du uppfylla vissa krav:

 • Du ska ägna din MFS-studie till kandidat-/magister/mastersuppsats på kandidat/magisternivå (grund-eller avancerad nivå) och ska ha tagit 150 högskolepoäng vid utresan. Du får inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå.
 • Du får inte tidigare ha blivit beviljad MFS-stipendium eller annat Sida-finansierat stipendium för samma typ av studie som gäller denna ansökan.
 • Du ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Student från övriga Norden som inte är svensk medborgare ska vara fast boende i Sverige sedan minst ett år.
 • Du ska ha goda kunskaper i engelska. I de fall värdlandets officiella språk är franska, spanska eller portugisiska ska du som sökande ha studerat språket på gymnasienivå (eller ha motsvarande kunskaper). En förutsättning för att kunna få MFS-stipendium är att uppsatsen/examensarbetet skrivs på engelska eller på värdlandets officiella språk om det är franska, spanska eller portugisiska.


Kontaktperson och handledare

Du som student ansvarar för att:

 • informera din akademiska handledare på MDH om MFS. Den svenska handledaren är huvudansvarig för arbetet och ska godkänna uppsatsen
 • hitta och kontakta en kontaktperson i fält och informera om vad som förväntas av personen. Kontaktpersonen i fält kan vara knuten till ett universitet, myndighet i landet, företag, enskild organisation eller till ett Sida- eller FN-stött projekt. Kontaktpersonen är ett stöd på plats som ska kunna hjälpa dig med praktiska arrangemang, kontakter, tipsa om boende, transporter, säkerhet, etc. Beskriv i din ansökan vilken roll kontaktpersonen har.
 • Tänk på att kontaktpersonen inte får någon ersättning för sin insats från varken Sida eller högskolan. Det är därför av vikt att du ersätter personen utgifter som ni kommit överens om i förväg. Ta med dessa kostnader i beräkningen av din projektbudget.

Instruktioner till handledare och kontaktpersoner i fält:

Instructions to Swedish supervisors and contact persons in field Pdf, 33.9 kB.


Så här söker du stipendium för MFS

Ansökningsomgången för vårterminen 2022 är öppen mellan 1 oktober – 1 november. Besked om beviljat stipendium lämnas senast den 30/11.

Med anledning av den pågående pandemin och de rekommendationer som råder, uppmanas du att även söka kurser på MDH under vårterminen som ett alternativ om fältstudierna inte skulle gå att genomföra.

Mälardalens högskola tar inte emot MFS-ansökningar från studenter från andra lärosäten.

För att din ansökan ska kunna handläggas måste den vara fullständig och innehålla:

 1. ansökningsformulär (se ansökan nedan)
 2. projektbeskrivning: val av land: observera att MFS-stipendium inte beviljas stipendium för att åka till land som utrikesdepartementet (UD) avråder ifrån. Se länkar nedan. Tidsplan för fältarbete om minst åtta veckors (56 dagars) sammanhängande vistelse i ett vistelseland. Fältstudien får pågå som längst i 26 veckor. Upplägg för arbetet, metodik, boende, syfte, beskrivning av ämnet samt alternativ upplägg för både datum för resan men även metodiken för fältstudien). Alternativa upplägget ska redovisa hur du tänker hantera förändringar om/när de uppstår både före och under resan.
 3. plan för budget (bland annat kostnad för resa, del av levnadsomkostnader, eventuella resor inom vistelselandet, vaccinationer, eventuella kostnader för utrustning, tryck av uppsats)
 4. studieresultat/Ladokutdrag
 5. intyg från handledare på MDH
 6. intyg från kontaktpersonen i fält
 7. passkopia eller personbevis där medborgarskap framgår
 8. PUT-dokument (permanent uppehållstillstånd) om aktuellt
 9. I de fall två studenter skriver uppsats/examensarbete tillsammans ska det i projektbeskrivningen tydligt framgå vem som ska göra vad under fältstudien. Tänk på att alla MFS-ansökningar är individuella. Är ni två som skriver uppsats tillsammans ansöker och bedöms ni var för sig.


Urval och beslut

Varje ansökan bedöms utifrån Sidas riktlinjer för stipendieprogrammet och berör akademisk relevans, genomförbarhet, koppling till de globala målen, budget, språknivå, säkerhetsläge i landet, med mera. Beslut lämnas skriftligen via e-post till alla sökande cirka en månad efter avslutad utlysning. Beslutet kan inte överklagas.


Vad händer om jag beviljas stipendium?

 • Du får ett brev med praktisk information, ett försäkringsavtal samt en utbetalningsblankett. Försäkringsavtalet och utbetalningsblanketten ska signeras och skickas till MFS-handläggaren. Först när båda blanketter har skickats in kan stipendiet betalas ut.
 • MDH tecknar en försäkring åt dig hos Kammarkollegiet, Student UT-försäkring. En eventuellt kompletterande försäkring kan behövas. Läs försäkringsvillkoren för Student UT Länk till annan webbplats. för att avgöra om försäkringen är tillräcklig eller ej.
 • Håll dig uppdaterad om Utrikesdepartementets reserekommendationer på www.ud.se Länk till annan webbplats..


Slutlig rapport och uppsats

Efter att du kommit hem behöver du göra följande:

 • fylla i Universitets- och högskolerådets obligatoriska enkät, som skickas till din e-post när du kommit hem
 • skriva en uppsats på engelska om ditt arbete, på motsvarande C- eller D-nivå
 • skicka in en kort reseberättelse/dagbok om din upplevelse till MFS-handläggaren.

För mer information, kontakta din handledare på MDH.


Mer information

Till toppen