Tillgodoräknande

Om du har läst kurser på andra lärosäten, i Sverige eller utomlands, kan du behöva få dessa tillgodoräknade vid Mälardalens högskola (MDH). Du kan också ansöka om att få oavslutad kurs tillgodoräknad mot hel eller del av kurs. Dessutom finns tillgodoräknade av annan utbildning än högskoleutbildning eller yrkesverksamhet.

För att kunna få ditt tillgodoräknande prövat måste du vara student vid MDH. Reglerna för tillgodoräknande finns i MDH:s lokala tillgodoräknandeordning för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

 

Det är inte alltid som ett formellt tillgodoräknande behöver göras. I följande fall behöver du inte ansöka om tillgodoräknande:

  • Om du har slutförda kurser på högskolenivå från erkänt svenskt lärosäte och aktuell examen har utrymme för valfria kurser. Du väljer vilka valfria kurser du vill ta med när du ansöker om examen. OBS! Utlandsstudier ska alltid tillgodoräknas, även om de ska användas som valfria kurser.

  • Om du har slutförda kurser på högskolenivå från annat erkänt svenskt lärosäte som tillhör samma huvudområde som aktuell examen avser. Du anger i stället dessa kurser när du ansöker om examen.

En kurs eller del av kurs som du fått tillgodoräknad kan inte ingå i din examen tillsammans med den kurs du grundat tillgodoräknandet på då poängen inte kan räknas två gånger. Det kan också förekomma överlapp mellan tidigare meriter och det som tillgodoräknas. Om så är fallet får du skriftlig information om detta i samband med ett positivt tillgodoräknandebeslut. Tänk på att kurser som du läser efter att du fått ett tillgodoräknandebeslut också kan överlappa med det som du fått tillgodoräknat.

 

Ansöka om tillgodoräknande

Det finns olika blanketter beroende på typ av tillgodoräknade.

Det är viktigt att din ansökan är komplett vid inlämnande. Eventuella kopior ska vidimeras (d.v.s. en person ska intyga att kopian överensstämmer med originalet genom att skriva sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på varje kopia.) Originalhandlingar ska kunna uppvisas på begäran. Om komplettering begärs och inte inkommer inom två månader fattas beslut utifrån befintliga handlingar.

Handlingar som ska bifogas ansökan vid tillgodoräknande av hel kurs eller del av kurs:

  • Studieintyg eller kursbevis över studier vid annat lärosäte än Mälardalens högskola som du vill ha tillgodoräknat
  • Kursplaner och litteraturförteckning för berörda kurser.
  • Utförlig redovisning av kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet om ansökan avser yrkesverksamhet.

Handlingar som ska bifogas ansökan vid tillgodoräknande av utlandsstudier:

  • Studieintyg, officiellt Transcript of Records samt eventuellt examensbevis från det utländska lärosätet.
  • Kursplaner och litteraturförteckning för berörda kurser.
  • Dokumentation över lärosätets utbildnings- och betygssystem

Om din ansökan gäller utlandsstudier kan översättningar av handlingar krävas om det gäller andra språk än de nordiska, engelska eller finska. Handlingarna ska vara översatta av en auktoriserad översättare till svenska eller något av språken ovan.

Mer information angående handlingar som ska bifogas framgår på ansökningsblanketten. Du lämnar sedan ansökan till berörd akademi/sektion.

Beslut om avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Läs mer på ÖNH-Överklagandenämnden för högskolan

Har du frågor om tillgodoräknade bör du i första hand kontakta studievägledare på din akademi, via Studenttorget, i andra hand examenshandläggarna på Sektionen för antagning och examen.