En hållbar studie- och arbetsmiljö

MDH strävar efter att vara en inkluderande högskola där alla ska känna sig välkomna och trygga. Högskolan arbetar därför aktivt för att skapa lika villkor för studenter och medarbetare.

För att ständigt utveckla MDH som studie- och arbetsplats är det viktigt att vi tar lärdom av inträffade händelser. Därför är det viktigt att du anmäler och rapporterar om du upplever exempelvis trakasserier eller gör dig illa under din tid här på MDH. Hör även av dig om du har ett förslag som kan göra MDH en ännu bättre studie- och arbetsplats. Du anmäler detta via vårt så kallade Aj, Oj, Halloj-system

Aj! Oj! Halloj!

Aj! Om du som student skadar dig under studierna ska du göra en rapport om skadan. Med arbetsskada menas fysisk eller psykisk skada eller sjukdom som uppkommit till följd av studier eller studieförhållandena. Det kan även vara ett färdolycksfall på väg till eller från högskolan.

Oj! Med Oj-händelse menas ett fysiskt eller psykiskt tillbud där ingen kommit till skada men som skulle kunnat leda till skada. Även händelser beroende av psykosociala faktorer som exempelvis bristande respekt mellan studenter kan ses som tillbud.

Halloj! Har du förbättringsförslag som kan utveckla MDH som studie- och arbetsplats? Hör av dig!

Gör din Aj, Oj, Halloj-anmälan i studentportalen

Frågor om miljö, studie- och arbetsmiljö

På högskolan arbetar en arbetsmiljö- och miljösamordnare som du kan vända dig till med frågor om, och synpunkter på arbetet med miljöfrågor och frågor om studie- och arbetsmiljön här vid MDH.

Arbetsmiljö- och miljösamordnare Rebecka Malmgren

Arbetsmiljö- och miljösamordnare Henrik Zettergren

Det övergripande arbetet med och inriktningen för en hållbar studie- och arbetsplats bestäms av Kommittén för hållbar arbetsmiljö, KHA.

Kommittén för hållbar arbetsmiljö

Jämlikhet, diskriminering, trakasserier

Diskriminering är när högskolan på osakliga grunder behandlar en student eller någon som har sökt utbildning på MDH, sämre än andra och när detta missgynnande har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ålder eller funktionsnedsättning.

Med trakasserier avses sådant uppträdande som kränker en persons värdighet och då behandlingen har samband med en av ovanstående diskrimineringsgrunder.

Så gör du om du upplever att du eller någon annan har utsatts för diskriminering eller trakasserier:

  • Säg ifrån! Du har rätt att säga ifrån om sådant som du anser är kränkande eller obehagligt.
  • Berätta om händelsen för någon person du har förtroende för.
  • Skriv ned! Anteckna tid, plats och vad som hände. Detta kan utgöra viktig dokumentation om du vill föra saken vidare.

Samtal och vägledning

Du som student kan få hjälp i form av samtal och vägledning av högskolans studentombudsman eller Mälardalens studentkårs representant i kommittén för hållbar arbetsmiljö. Du väljer själv om du vill göra en anmälan, den görs skriftligen till högskolans rektor.

Studentombudsman

Mälardalens studentkårens representant i kommittén för hållbar arbetsmiljö