Så fungerar studentinflytande på MDH

Att högskolans studenter har stort inflytande över verksamheten på MDH är viktigt. Genom att ta tillvara på studenternas synpunkter på utbildnings- och forskningsverksamheten kan dess kvalitet kontinuerligt förbättras.

"Studenterna har rätt att utöva inflytande över utbildningen vid universitet och högskolor och respektive lärosäte ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen."
​(1 kap. 4 a § högskolelagen [1992:1434])

Kursvärderingen

Det vanligaste sättet att som student påverka högskolans utbildningar är genom kursvärderingen. I kursvärderingarna framför studenterna formellt sina synpunkter på kurserna och kan komma med förbättringsförslag. Dessa ska sedan sammanställas och finnas tillgängliga hos ansvarig akademi, så att alla kan läsa dem.
Läs mer om kursvärderingar

Studentkåren och studentrepresentanter

Studentkåren har inflytande över högskolan genom att utse representanter som sitter med i högskolestyrelsen, rektorsrådet, disciplinnämnden, fakultetsnämnden med dess utskott, inom akademierna och på alla andra ställen där beslut som rör studenter fattas. Studentrepresentanterna ska vara delaktiga i att förbättra utbildningen och studenternas situation på högskolan. Detta sker dessutom genom att representanterna medverkar i så kallade programråd, kursplanegrupper m.m.
Läs mer om studentkårens inflytande

Aj, Oj, Halloj – anmälan

”Aj, oj, halloj” är ett verktyg i studentportalen som studenter kan använda för att rapportera in arbetsskador som uppstått i samband med studierna eller studieförhållandena. Här går det också att rapportera in brister och risker eller komma med förbättringsförslag.
Läs mer om Aj, Oj, Halloj

Studentombudsman

Högskolans studentombudsman kan hjälpa studenter i enskilda ärenden och svara på frågor om studenträttigheter. Studentombudsmannen är en neutral part, men genom att medla mellan studenterna och högskolan kan studentombudsmannen vara ett verktyg för studentinflytande. Även studenter som upplever sig trakasserade eller diskriminerade kan vända sig till högskolans studentombudsman.
Läs mer om studentombudsmannen