Studentombudsman

Studentombudsmannen har ett opartiskt förhållningssätt och kan hjälpa studenter som exempelvis upplever att de blivit orättvist behandlade, diskriminerade, trakasserade eller har frågor om regler och rättigheter.

 

Vad gör studentombudsmannen?

  • Lyssnar till och diskuterar frågor och synpunkter som rör högskolans verksamhet.
  • Ger stöd och vägledning gällande rättigheter och skyldigheter för studenter.
  • Hjälper studenter som upplever sig diskriminerade.
  • Vägleder studenter som anmälts till disciplinnämnden.

Regler och rättigheter på Mälardalens högskola

Regler och rättigheter

Diskriminering

Mälardalens Högskola ska vara fri från diskriminering och trakasserier. Därför arbetar högskolan aktivt med att vara inkluderande och tillgänglig för alla. Upplever du dig diskriminerad eller trakasserad så tveka inte att vända dig till ansvarig lärare eller till studentombudsmannen.

Med diskriminering menas ett missgynnande eller en kränkning som kan kopplas till någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Läs mer om diskriminering på diskrimineringsombudsmannens hemsida.
www.do.se