Gustaf Dahls stipendium

Studerar eller forskar du inom ett område som är kopplat till miljöteknik? Stiftelsen Tandläkare Gustaf Dahls Minne utlyser möjlighet för studenter och doktorander vid Mälardalens högskola (MDH) att söka resestipendium på max 50 000 kronor för att genomföra studier utomlands.

Stipendiet kan användas för datainsamling, konferensdeltagande eller för att etablera nätverk med kollegor inom ett område med anknytning till miljöteknik. Stipendiet erbjuds också till studenter och doktorander vid utländska universitet för att vistas en till sex månader vid MDH för att delta i undervisning och/eller forskning.

Resestipendier kan utgå exempelvis som bidrag för genomförande av examensarbeten utomlands, för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser eller för kortare vistelser vid utländska institut och universitet. Projektet måste ha en klar koppling till miljöteknik och hållbar utveckling för att beaktas för finansiering.

Vilka kan söka?

  • Studenter och doktorander vid MDH som avser att genomföra ett projekt med en tydlig koppling mot miljöteknik.
  • Studenter och doktorander vid utländska universitet som är viktiga samarbetspartners för inriktningen Framtidens Energi (FEC) vid MDH.

Hur söker jag?

Den sökande skall fylla i mallen Gustaf Dahls Resestipendium samt bifoga projektplan. Sökande från Mälardalens högskola ska också bifoga Ladok-utdrag alternativt ISP samt intyg från handledare. Projektplanen skall vara max tre A4-sidor och skall innehålla:

  1. Kort introduktion till studien
  2. Syfte och mål
  3. Genomförandeplan
  4. Förväntade resultat från resan
  5. Plan för presentation av resultat
  6. Tidsplan
  7. Budget (resa till och inom värdlandet, logi, övriga projektkostnader)

I samband med urvalet kan sökande komma att kallas till intervju med beslutskommittén. 

Efter projektets genomförande skall stipendiaten presentera en kort rapport som tydligt redovisar erhållna resultat samt upparbetade kostnader.

Ansökan ska skickas till est@mdh.se   senast 30 november 2018.