Regler och rättigheter

Som student på MDH har du både rättigheter och skyldigheter. Här hittar du många av de lagar, förordningar och föreskrifter som styr verksamheten på högskolan och som påverkar dig som student.

Examinationsregler

För att alla myndighetsbeslut ska gå till på ett så rättssäkert sätt som möjligt, så att alla studenter blir behandlade lika och på ett tryggt och förutsägbart sätt, har MDH regler och anvisningar för hur examination ska gå till.

Läs om regler och anvisningar för examinationsärenden

 

Regler för skriftlig salstentamina

Dessa regler styr vad som gäller för skriftlig salstentamina, allt ifrån hur man anmäler sig till tentamen, till hur betyg registreras. Reglerna syftar till att göra salstentamina rättssäkra och lika för alla.

Läs Regler för skriftlig salstentamina

 

Ordningsregler

För att alla som vistas inom högskolans lokaler ska känna sig säkra och trygga så har följande ordningsregler beslutats av rektor. Dessa ordningsregler gäller för studenter vid MDH i all verksamhet som bedrivs av högskolan.

Ordningsregler för studenter vid Mälardalens högskola (pdf 56 kB)

 

Upphovsrätt

Som student behöver du ha koll på vad som gäller kring upphovsrätt. Både för din egen skull och för de författare som du refererar till.

Läs om upphovsrätt

Läs om plagiat

 

Lagar och förordningar

På riksdagens hemsida hittar du de övergripande lagar och förordningar som styr högskolans verksamhet.

Högskolelagen (1992:1434)

Högskoleförordningen (1993:100)

Förvaltningslagen (2017:900)

Diskrimineringslag (2008:567)

 

Universitetkanslersämbetet

Universitetkanslerämbetet (UKÄ) är en statlig myndighet som bland annat har till uppdrag att utöva juridisk tillsyn och granska att universitet och högskolor följer de lagar och regler som gäller.

Läs mer på uka.se

 

Disciplinnämnden

Om en student bryter mot högskolans regler genom att exempelvis fuska, störa i undervisningen eller i biblioteket eller om en student utsätter annan student eller anställd för trakasserier, kan studenten anmälas och utredas i högskolan disciplinnämnd. Utredningen kan resultera i att studenten avstängs i upp till sex månader (men i normalfallet sex veckor).

Läs mer om disciplinnämnden