Upphovsrätt - Skydda ditt arbete

Den som exempelvis skriver en uppsats, skapar ett datorprogram eller tar ett fotografi är upphovsman till sitt verk. Upphovsmannen har i normalfallet upphovsrätt till det han eller hon skapat.

För att få upphovsrätt, vilket innebär att upphovsmannen har ensamrätt över användningen av verket, krävs att det som skapats har verkshöjd. Det ställs inga krav på god kvalitet av verket för att det ska få verkshöjd utan endast att det har någon form av självständighet och originalitet. En idé, upplysning eller ren fakta får inte verkshöjd. Regler om upphovsrätt finns i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729), upphovsrättslagen (URL). Upphovsrättslagen ger upphovsmannen två typer av rättigheter; en ekonomisk rätt och en ideell rätt.

Upphovsrättslagen ger upphovsmannen två typer av rättigheter; en ekonomisk rätt och en ideell rätt.

Den ekonomiska rättigheten

Den ekonomiska rättigheten innebär rätt att framställa exemplar av verket, göra verket tillgängligt för allmänheten, sprida det genom till exempel försäljning, uthyrning och utlåning. Rättigheterna kvarstår oavsett om verket överförs till internet eller vilket annat medium som helst. Den ekonomiska rättigheten kan överlåtas till en annan person.

Konkret innebär detta att ett studentarbete som en student har upphovsrätt till inte får göras tillgängligt för allmänheten genom försäljning, utlåning, uthyrning eller användas som undervisningsmaterial utan att studenten godkänt detta.

Den ideella rättigheten

Den ideella rätten innebär att upphovsmannen alltid ska bli namngiven då verket utnyttjas och en rätt att motsätta sig att verket utsätts för förfaranden som är kränkande för upphovsmannen. Den ideella rätten kan till skillnad från den ekonomiska rätten inte överlåtas.

Kopiering

Upphovsrättslagen ger endast tillåtelse att för privat bruk kopiera ett fåtal sidor ur ett upphovsrättsligt verk ((2 kap 12 § URL). Upphovsrättslagen skiljer inte på digitala och papperskopior. Likaväl som det är tillåtet att kopiera ett fåtal sidor ur en bok för privat bruk är det således tillåtet att ladda hem ett verk som finns tillgängligt på Internet, kopiera från digital till digital form och/eller skriva ut det så länge det görs för privat bruk. Det är emellertid aldrig tillåtet att kopiera något från olovlig förlaga, en så kallad piratkopia. Att kopiera för eget bruk innebär att kopiering för egen räkning, på eget initiativ och att det kopierade exemplaret inte sprids. Det är aldrig tillåtet att - inte ens för privat bruk - kopiera datorprogram eller databaser. Att kopiera utöver det som är tillåtet enligt lag är ett intrång i upphovsmannens upphovsrätt och ett sanktionerat brott.