Regler och anvisningar för examination

Examination är bedömningen av din studieprestation och alltså ett led i din utbildning. Men det är också ett uttryck för högskolans rätt att som myndighet fatta beslut om betyg.

För att alla myndighetsbeslut ska gå till på ett så rättsäkert sätt som möjligt, det vill säga så att alla studenter blir behandlade lika, finns det regler och anvisningar för hur examination ska gå till. Nedan finner du en länk till Mälardalens högskolas regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå. Som student på högskolan behöver du känna till vilka dessa är.

Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå (pdf 223 kB)

Ansökan om salstentamen på annan ort (pdf 146 kB)

Begäran om byte av examinator (pdf 136 kB)

Begäran om omprövning av betygsbeslut (pdf 139 kB)