Regler för skriftlig salstentamina

Inom högskolan praktiseras flera olika examinationsformer. Här får du information om de regler som gäller vid skriftlig tentamen. Sedan vårterminen 2009 genomförs alla salstentamina anonymt. Det innebär att dina personuppgifter ersätts med en kod vid din tentamen. Syftet med anonymiteten är att behålla din rätt att vid en examination enbart bli bedömd utifrån din prestation. Detta är ett beslut fattat av rektor på Mälardalens högskola. För utförligare information kan du kontakta din lärare eller sekreteraren på din akademi.

Anmälan till salstentamen

Anmälan till tentamen är obligatorisk och ska göras i Ladok.

Ladok för studenter

Anmälan öppnar 28 dagar innan tentatillfället och stänger 10 dagar före tentamensdatumet. Detta innebär att om salstentamen hålls på till exempel torsdagen den 29 januari måste anmälan göras senast måndagen den 19 januari. Anmälan måste således ske senast kl 23.59 måndagen den 19 januari. Kalenderdagar innebär alla veckans dagar – oavsett om det är helgdagar eller vardagar.

Du måste själv ha kontroll över när anmälan till din tentamen öppnar och stänger. Vill du kontrollera att du är anmäld gör du detta i Ladok för studenter.

Vid planerat underhåll eller eventuella driftavbrott i Ladok går det inte att logga in i systemet för att göra en tentaanmälan. Då skickar du din anmälan via e-post till studenttorget.

studenttorget@mdh.se

Notera att anmälan måste ha skickats innan sista anmälningsdag har passerat. Det går inte att använda denna väg för anmälan om den ordinarie fungerar.

Är du inte anmäld till sin tentamen får du inte skriva vid tentamenstillfället. Det är tentamensvaktens utskrivna deltagarlista som gäller.

Var ska jag skriva min salstentamen?

Tentamenslokal publiceras i kursschemat av tentamenshandläggarna senast två arbetsdagar före tentamenstillfället. Det finns även speciella anslagstavlor avsedda för detta ändamål. Dessa är placerade i anslutning till studenttorget på respektive ort.

Sök schema

Vid tentamenstillfället

Student som avser att skriva tentamen släpps in i tentamenslokalen från:

  • kl 08.10 - 08.25 för en förmiddagstentamen
  • kl 14.10 - 14.25 för en eftermiddagstentamen

Klockan 08.25 respektive 14.25 stängs dörren till tentamenslokalen. Vid denna tidpunkt delas tentamen ut samtidigt som tentamensvakten ger studenterna viktig information. Klockan 08.30 respektive 14.30 startar tentamen.

Giltlig legitimation

Därefter sker legitimations- och anmälningskontroll samt utdelning av varje students anonyma kod för det specifika tentamenstillfället. Koden är kopplad till studentens personuppgifter med automatik. Ändring av kod är därför inte möjlig. Studenten måste kunna styrka sin identitet genom giltig legitimation med foto för att få genomföra provet.Som legitimation gäller pass, internationellt id-kort eller körkort, svenskt nationellt id-kort eller körkort, svenskt SIS-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet, exempelvis Skatteverket

Observera att MDH-kortet ej är giltigt som legitimation/identitetshandling. Ej heller ett permanent uppehållstillstånd.

Distans och kvällskurser

För de studenter som studerar på distans eller på en kvällskurs ges ibland
tentamenstillfällen på en lördag. Insläppet i tentamenslokalen är då mellan kl 08.40 - 08.55. Tentamen startar kl 09.00.

"Uppsamlingsheat"

De studenter som inte kommer i tid för tentamen samlas upp utanför
tentamenslokalen. ”Uppsamlingsheatet” äger rum från det att dörrarna stängs till tentamenslokalen; alltså kl 08.25 till kl. 09.00 respektive kl 14.25 till kl 15.00, i 35 minuter. Ingen extra skrivtid medges. Innan studenter tar plats i skrivsalen får de ta del av viktig information gällande ordningsregler av tentamensvakten. Gäller det en tentamen på en lördag är ”uppsamlingsheatet” mellan kl 08.55 - 09.30.

I tentamenslokalen    

Regler för salstentamen (pdf 1,9 MB)

Oklarheter under tentamen

Studenter har möjlighet att få oklarheter beträffande provet hanterade under tentamens gång. Information om när lärare kan nås under tentamen skall tentamensvakten erhållit från akademin. Tentamensvakten ringer upp läraren på högskolans telefon och överlämnar luren till studenten som själv får ställa sin fråga.

Skrivtid

Tentamensvakten informerar studenterna om när det återstår 30 minuter av skrivtiden. Vid skrivtidens slut måste studenten ovillkorligen sluta skriva. Om studenten inte lämnar in skrivningen i tid rapporteras detta till examinator.

Vid misstanke om fusk

Vid misstanke om fusk åligger det tentamensvakten att tala med studenten och efter studentens medgivande kopiera eventuellt bevismaterial och sedan rapportera till examinator som handlägger anmälan. Grundad misstanke om fusk anmäls till rektor som beslutar om ärendet ska gå vidare till disciplinnämnden.

Läs mer om regler kring fusk

Viktigt vid inlämning av salstentamen

När studenten anser sig färdig med tentamen räcker denne upp handen för att påkalla uppmärksamhet av tentamensvakten. Tentamensvakten kontrollerar att omslag och lösa blad är rätt ifyllt och signerar detta innan studenten får lämna skrivsalen.

Hjälpmedel

Det ska tydligt framgå av tentamensformuläret vilka hjälpmedel som får användas vid tentamen, till exempel miniräknare, tabeller, lexikon eller lärobok. Studenten är skyldig att vid anmodan från tentamensvakt visa upp papper eller hjälpmedel under tentamens gång.

Funktionsnedsättning 

Har du behov av hjälpmedel under din tentamen måste du, förutom anmälan till tentamen, även beställa hjälpmedel senast 10 dagar innan tentamensdatum.
Beställning av hjälpmedel sker med hjälp av ett webbformulär där du fyller i för vilka tentamenstillfällen du önskar anpassning.

Via din akademi får du besked, per mejl, på om din beställning gällande hjälpmedel till ett tentamenstillfälle blivit godkänd eller inte.

Beställning av hjälpmedel vid skriftlig salstentamen

Har du frågor, vänd dig till studenttorget.

studenttorget@mdh.se

Tentamensresultat

Tentamensresultatet anslås via Ladok för studenter senast 15 arbetsdagar efter tentamensdatum.

Ladok för studenter

Rättad tentamen hämtar studenten ut på studenttorget  mot uppvisande av giltig legitimation. Ej hämtad tentamen sparas i två år från dagen för betygssättning. Blir studenten godkänd på tentamen har den inte rätt att skriva om för ett högre betyg.

Studenttorget

Om studenten har anmärkningar på rättningen bör examinationsdokumentet lämnas kvar på studenttorget. Studenten har möjlighet att begära omprövning av sitt provresultat.

Läs mer om omprövning av betygsbeslut

Student som vill skriva två tentor vid samma tentamenstillfälle

Om två tentor ges vid samma tidpunkt/tentamenstillfälle kan man skicka en förfrågan om att få skriva dessa två tentor samtidigt.

Detta ska göras senast 10 kalenderdagar innan tentamenstillfället ochmailas till:

studenttorget@mdh.se

Akademisekreterarna återkopplar med besked till studenten och meddelar aktuell skrivsal i de fall detta går att ordna.

Externa skrivande

Mälardalens högskola har inte möjlighet att ta emot studenter från andra lärosäten som önskar skriva tentamen. Gäller t.o.m. augusti 2019. Här kan du se vilka lärcentrum som finns i närområdet som du kan kontakta för att höra om du kan få skriva där.