Att begära omprövning eller överklaga ett beslut

En student som är missnöjd med ett beslut fattat av Mälardalens högskola har alltid rätt att begära att högskolan gör en omprövning av beslutet.

Alla beslut kan omprövas men däremot kan endast vissa beslut överklagas (vilka som kan överklagas framgår nedan). Omprövning innebär att beslutsfattaren gör en ny bedömning av sitt beslut. Överklagan innebär att en högre instans; förvaltningsrätt eller Överklagandenämnden för högskolan, gör en ny bedömning av beslutet.

Om en student önskar omprövning av t.ex. ett betygsbeslut (betygsbeslut kan inte överklagas) ska studenten i fråga skriftligen motivera vad han eller hon anser vara felaktigt bedömt av beslutsfattaren. Blankett för omprövning finns nedan:

Begäran om omprövning av betygsbeslut (pdf 139 kB)

En beslutsfattare ska ändra sitt beslut om det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter och om det kan ske snabbt och enkelt. Dessutom får en omprövning aldrig leda till ett sämre beslut för studenten, t.ex. inte till ett sänkt betyg.

Till de beslut som kan överklagas följer alltid en överklagandehänvisning, vilken talar om hur du ska överklaga och inom vilken tid. Av högskoleförordningen följer att beslut fattade av högskolans Disciplinnämnd ska överklagas till förvaltningsrätten i Uppsala och bland annat följande beslut kan enligt 12 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) överklagas till Överklagandenämnden för högskolan:

p. 2: beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen eller 28 § andra stycket,

p. 3: beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet,

p. 4: avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment,

p. 5: beslut att dra in resurser för en doktorands utbildning enligt 6 kap. 37 § och beslut att en doktorand inte skall få tillbaka resurserna enligt 6 kap. 38 §,

p. 6: avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis, och

p.7: beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll.