Studera med funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning ska inte upplevas som ett hinder för att läsa på högskolan. Därför erbjuder högskolan olika typer av stöd och hjälp för att du ska kunna studera på lika villkor som andra studenter

Bild på dator

Särskilt pedagogiskt stöd

Det finns särskilt pedagogiskt stöd för dig som har en varaktig funktionsnedsättning, så som dyslexi, ADHD eller kroniska sjukdomar som påverkar din studiesituation. Stödet utformas individuellt utifrån dina behov och kan bestå av exempelvis anteckningsstöd, förlängd tid på tentamen, mentor eller inläst litteratur. För att kunna ta del av det stöd som erbjuds måste du göra en ansökan online eller kontakta samordnaren.

Ansökan om stöd

Du börjar med att göra en digital ansökan i Nais, www.nais.uhr.se. Där laddar du också upp intyg om din funktionsnedsättning från till exempel läkare, psykolog eller logoped. Därefter blir du inbjuden till möte med en samordnare för att diskutera ditt individuella behov av stöd. Samordnaren skriver sedan ett besked med rekommenderade stödåtgärder som du själv laddar ner i Nais.

I början av en kurs

När du börjar en ny kurs eller ett nytt moment, introducera dig gärna för läraren, tala om vilka behov du har och visa upp beskedet du har fått av samordnaren. Det är examinatorn som tar beslut om de rekommenderade stödåtgärderna utifrån gällande kursplan. Tveka inte att be om hjälp när du behöver det. Om du har frågor eller om något inte fungerar är du alltid välkommen att kontakta samordnaren.

Vem kan få stöd

För att få tillgång till särskilt pedagogiskt stöd måste du kunna uppvisa en utredning eller diagnos gjord av en specialist inom den aktuella funktionsnedsättningen. Med funktionsnedsättning menas en varaktig nedsättning såsom läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, samt fysisk, psykisk eller neurologisk funktionsnedsättning. Läs mer på do.se

Du behöver också ansöka om stödet via www.nais.uhr.se och få ansökan godkänd av högskolans samordnare. Om du inte har möjlighet att göra din ansökan i Nais kan du kontakta samordnaren.

Om du har en tillfällig skada eller sjukdom omfattas du inte av särskilt pedagogiskt stöd. Du kan då vända dig direkt till din akademi och fråga om stöd utifrån dina behov.

Om du inte har en utredning kan du vända dig till 1177 för att få mer information om hur du ska gå tillväga för att få en utredning. 

Stöd som erbjuds alla studenter