Visuell kommunikation i fokus för ny gästprofessor

2016-02-02 | Utbildning

Barbara Tversky, internationellt erkänd forskningsprofil inom kognitiv psykologi, är ny gästprofessor vid MDH. Hon är professor i psykologi och utbildning vid Teacher’s College på Columbia universitet i New York och professor emerita vid institutionen för psykologi vid Stanford universitet i Kalifornien. Hon kommer att vara knuten till forskningsinriktningen innovation och produktrealisering (IPR) samt föreläsa inom grund- och masterutbildningar inom informationsdesign och innovation och design i Eskilstuna.

 

– Jag tycker det känns roligt att vara här och det ska bli mycket spännande att se vad vi kan åstadkomma under min tid på MDH. Det är väldigt stimulerande att byta miljö och jag känner mig lyckligt lottad som har möjlighet att vara involverad här och på andra lärosäten, säger Barbara Tversky som tidigare har besökt MDH för att hålla gästföreläsningar för studenter och personal.

Barbara Tverskys forskningsintressen rör framförallt rumslig och visuell kommunikation, kartläggning av kognitiva processer under samverkan, språk och kommunikation samt förståelse av händelser och berättelser. Hon är ledamot i American Psychological Society, Cognitive Science Society och Society of Experimental Psychology. 1977 påbörjade Barbara Tversky sin anställning vid Stanford universitet. Hennes forskning inom kognitiv psykologi tog sin början under den så kallade kognitiva revolutionen, då allt större vikt lades vid hur människor bearbetar intryck i olika situationer och händelseförlopp. 
– Jag kom in i fältet under en tid då forskningsområdet var väldigt språkdominerat. Det fanns teorier om att spatialt tänkande kan minimeras eller sammanfattas till enbart språk – vilket jag kände var fel. Vi använder spatialt tänkande varje dag för att förhålla oss till vår omgivning, och det är en otjänst att minimera det tänkandet, säger Barbara Tversky.

Hon har under sin mångåriga karriär varit delaktig i en rad forskningsprojekt. I sina studier har Barbara Tversky bland annat undersökt dator-människointeraktion, autobiografiskt minne i förhörssituationer, hur människor rör sig i olika utrymmen baserat på visuell information och utformning av verktyg människor skapar för att förbättra sitt spatiala tänkande, som exempelvis kartor.   
– Majoriteten av arbetet jag gjort de senaste 20 åren har handlat om skapandet av visuell kommunikation. Samtidigt som jag har studerat hur människan förhåller sig till utrymmet omkring sig har jag haft möjlighet att vara delaktig i tvärvetenskapliga undersökningar i samarbete med en lång rad personer inom kemi, fysik, datavetenskap, geologi, biologi, utbildning, konst och geografi. Vid en snabb överblick kan dessa olika projekt verka spretiga, men visuell kommunikation är en gemensam nämnare som sammankopplar dem, säger Barbara Tversky.   

Forskningsresultat för underlättad inlärning och bättre informationsdesign

Samtidigt som hon arbetar som gästprofessor vid MDH bedriver Barbara Tversky parallella studier i bland annat gestikulationens betydelse för inlärning, så kallad förstärkt verklighet och kreativitet.
– I en undersökning där försökspersoner fick i uppdrag att lära sig vägbeskrivningar, matematik eller teknisk information visade forskningsresultaten att de som gestikulerar mer, också minns mer. De som förhindrades att gestikulera fick inte alls lika bra resultat. Gestikulationer är ett resultat av eget tänkande och händerna översätter orden till tanke. Dessa forskningsresultat kan användas vid inlärning för barn och ungdomar i skolundervisning, säger Barbara Tversky.

Forskningsresultaten kan också användas för att skapa bättre visuella kommunikationshjälpmedel.
– Genom studier av förstärkt verklighet har vi undersökt hur underhåll och reparation av exempelvis maskinutrustning kan underlättas. Visuell kommunikation kan hjälpa operatörer att titta på rätt ställe och röra kroppen på rätt sätt. Forskningsresultaten kan också användas för att skapa kreativa och innovativa produktlösningar. Det har till exempel visat sig vara en effektiv metod att be designers skapa produktförbättringar genom att föreställa sig användarens behov snarare än att tänka fritt, säger Barbara Tversky.