Uppmärksamhet skapas i mötet mellan lärare och elev

2017-08-02 | Utbildning Forskning/Samverkan Student

Genom att förstå hur uppmärksamhet skapas kan lärare skapa meningsfull undervisning. MDH-forskaren Johannes Rytzlers forskning synliggör uppmärksamhet som en viktig del av lärarens undervisningsprocess.

I sin doktorsavhandling Teaching as Attention Formation. A Relational Approach to Teaching and Attention lyfter Johannes Rytzler fram att uppmärksamhet är något som skapas i en undervisningssituation, när lärare och elever möts i relation till ett ämnesinnehåll.

–Det som läraren uppmärksammar inom sitt ämne ska bidra till att eleven skapar en förståelse och en relation till ämnet. Eleven relaterar sedan till ämnet utifrån sin världsbild och sin kunskap och kan även bidra med en motbild. Undervisningen skapas alltså i en förhandlingssituation mellan vad läraren vill uppnå och vad eleven sedan uppmärksammar, förklarar han. Det betyder att uppmärksamhet inte bara är en förutsättning för lärande utan att läraren i sin undervisning kan skapa och forma uppmärksamhet i mötet med eleverna.

I dagens målstyrda och individualiserade skola som avkräver resultat och effektivitet minskar förutsättningarna att arbeta med uppmärksamhet.

–Idag försöker man ofta lösa bristen på uppmärksamhet så fort som möjligt för att kunna inrikta sig på resultat och arbeta med det som man ska arbeta med i skolan, nämligen undervisning. Men jag menar att uppmärksamhet är en del av undervisningen. Genom förhandlingsprocessen i klassrummet blir undervisningen och kunskapen meningsfull för eleven, säger Johannes.

På senare år har skoldebatten florerat kring krav på mer ordning och reda i klassrummet, men disciplin skapar inte nödvändigtvis mer kunskap menar Johannes.

–Det finns flera sätt att få eleverna att titta på läraren och det som hen visar. Men det betyder inte att eleven får ett engagemang för ämnet eller ett intresse och därmed ökar sin kunskap. Men om eleven däremot får ett intresse och lärare och elev möts på en gemensam spelyta, leder det till att en ordning i klassrummet möjliggörs, säger han.

Genom denna förståelse skulle skolans kunskaps- och ett fostransuppdrag kunna förenas. Uppdragen handlar om att skolan dels ska utveckla elevernas grundläggande kunskaper, som att läsa, skriva och räkna, men även utveckla individer med en förståelse för samhällets grundläggande demokratiska normer och värden. Det vill säga en sorts förståelse kring ett socialt beteende och en värdegrund.

–Det är viktigt att förstå att de värden och normer som finns i samhället behöver genomsyra all undervisning. Min forskning syftar till att skapa en förståelse kring hur undervisningen skapar och formar uppmärksamhet och vilka möjligheter det ger för att eleverna ska uppnå målen i skolan, säger han.