Studenterna tycker till om sin arbetsmiljö

2014-10-08 | Student

I maj genomfördes en studentenkät i syfte att få en bild av studenternas arbetsmiljö. Enkäten är en del av den årliga kartläggning som görs för att få underlag till högskolans årliga likabehandlingsplan. Förra året svarade cirka 440 studenter på enkäten; i år svarade cirka 740 studenter. Frågorna i enkäten rör föräldraskap och studier, diskriminering och trakasserier, arbetsmiljö och MDH:s arbete för en hållbar arbetsmiljö.

Utdrag ur enkätsvaren:

Föräldraskap och studier

Nästan en fjärdedel av respondenterna är föräldrar och av dessa anser 56 procent att det fungerar ganska bra att kombinera studier med föräldraskap och 33 procent att det fungerar mycket bra.  Sammanlagt 11 procent upplever att kombinationen studier och föräldraskap fungerar ganska dåligt eller mycket dåligt.

Diskriminering och trakasserier

En majoritet av respondenterna, över 90 procent, har inte upplevt sig bli diskriminerad eller trakasserad på högskolan. De drygt 50 studenter som har upplevelser av diskriminering eller trakasserier har främst lyft exempel med koppling till kön, etnisk tillhörighet och ålder. De har beskrivit upplevelser av nedsättande kommentarer från andra studenter och kränkande uttalanden från lärare i samband med undervisning.  Några har även har upplevt sig bli missgynnade i bedömningar av examinationer och i utformningen av undervisningen.

Arbetsmiljön för studenterna

De flesta studenter som svarat på enkäten anser bemötandet de får på högskolan är bra. Det vanligaste arbetsmiljöproblemet tycks vara ihållande stress och upplevelser av att ha blivit orättvist behandlad och kränkt.

Studenterna har i enkäten lämnat synpunkter och önskemål om förbättringar av lokalerna som campussektionen har fått ta del av. Under sommaren, det vill säga efter denna undersökning, har förändringar gällande studentpentryn och studieplatser genomförts.

Högskolans arbete för en hållbar arbetsmiljö

När det gäller frågan om i vilken utsträckning respondenterna anser att hållbar utveckling har ingått i deras utbildning utifrån perspektiven miljö, arbetsmiljö och jämlikhet, finns det en stor spridning bland svaren. De flesta svaren ligger i spannet liten till stor utsträckning. En stor majoritet av respondenterna, cirka 70-80 procent, anser det vara viktigt eller mycket viktigt att perspektiven miljö, arbetsmiljö, jämlikhet ingår i utbildningen. Det är relativt få respondenter, 38 procent, som känner till att högskolan har en arbetsmiljöpolicy. Det är fler respondenter, 48 respektive 47 procent, som känner till att högskolan har en miljöpolicy och en likabehandlingsplan.

Värdefull information

Svarsfrekvensen är dock fortfarande för låg för att det ska gå att dra några större slutsatser, men enkäten ger ändå värdefulla indikationer om vilka områden högskolan kan förbättra.

– Några slutsatser som vi kan dra av detta är att det tycks finnas ett behov av kompetensutveckling bland personalen inom området funktionsnedsättningar. Vi behöver också bli tydligare med hur och vem en student kan kontakta för att få hjälp vid diskriminering, trakasserier eller kränkningar men också förbättra återkopplingen kring vilka åtgärder vi gör, när en student kontaktat oss. Vi behöver också kommunicera arbetet för hållbar arbetsmiljö bättre; bara knappt hälften av studenterna känner till våra mål och likabehandlingsplanen, säger Marika Hämeenniemi, mångfaldsstrateg.

Sammanställning av enkätresultatet