Språket har en viktig roll i barns lärande

"Minus - vad betyder det?" Om språk och lärande i alla ämnen

2015-11-27 | Forskning/Samverkan

Birgitta Norberg Brorsson, universitetslektor vid MDH, håller en populärvetenskaplig docentföreläsning i svenska med didaktisk inriktning. Föreläsningen tar upp forskning som visar vilken viktig roll språket har för elevers lärande.

 

 

Skolspråket vållar problem för många elever. För att kunna förstå ett ämne måste man förstå språket och de specifika begrepp som är viktiga för varje enskilt läroämne. Skolspråk innehåller exempelvis mer komplicerade begrepp, fler tunga substantiv och färre verb än vårt vardagliga språk. Det innebär en stor utmaning för alla elever och det blir extra knepigt för elever som inte har svenska som modersmål.

I sin föreläsning kommer Birgitta att beskriva sin forskning om språkets roll för lärandet. Föreläsningen är inte specifikt fokuserad på svenskämnet utan utgår ifrån olika skolämnen och hur lärare kan utforma en både språk- och ämnesutvecklande undervisning. Vidare kommer Birgitta att tala om skillnaderna mellan vardagsspråk och skolspråk, liksom om olika genrer, framförallt berättande och argumenterande.

Föreläsningen kommer att innehålla alldeles färska studier från klassrum i samhällsorienterande ämnen men också exempel från naturvetenskapliga ämnen från EU-projekt som Birgitta deltagit i. Flera av fallen är positiva exempel på undervisning där språket får en viktig roll i lärandet.

Inbjudan till docentföreläsning (pdf 363 kB)

Om Birgitta Norberg Brorsson

Birgitta Norberg Brorsson är universitetslektor i svenska språket vid (MDH). Hon disputerande 2007 med sin avhandling Man liksom bara skriver. Skrivande och skrivkontexter i grundskolans år 7 och 8 och har sedan dess bland annat varit delaktig i två parallella EU-projekt. För närvarande leder hon ett forsknings- och utvecklingsprojekt på en grundskola.