Sången är framgången

2016-04-08 | Forskning/Samverkan

Ungefär 160 000 personer lever med demenssjukdom i Sverige, enligt statistik från Socialstyrelsen. Lena Marmstål Hammar, docent i vårdvetenskap vid MDH, vill med hjälp av sin forskning om vårdarsång förbättra förutsättningarna för dessa individer, så att de kan leva ett bra liv trots vissa hälsohinder.

Huvudfokus i Lena Marmstål Hammars forskning är vårdarsång, en behandlingsmetod vid vård av personer med grav demens. I takt med att gruppen äldre ökar stadigt såväl nationellt som globalt minskar antalet platser på särskilda boenden och allt fler äldre och sjuka vårdas i hemmet. Det betyder att de som senare flyttar in på boenden är gravt demenssjuka och många människor de möter kan för dem upplevas som främlingar.
– I badrums-, förflyttnings- och måltidssituationer är beteenden som motsträvighet, kommunikationssvårigheter och aggressivitet vanligt. Detta leder ofta till att läkemedel som har betydande biverkningar används. Min forskning visar att sång och musik som de äldre tycker om ofta är ett bättre tillvägagångssätt för att få personerna att känna sig lugnare, tryggare och mer positiva i dessa situationer. Många personer med demens kommer ihåg musik från ungdomstiden och finner det mycket glädjefyllt, säger Lena Marmstål Hammar.
 
Lena Marmstål Hammars forskning tar även hänsyn till hur personalen påverkas av att till exempel behöva få handskas med aggressiva beteenden men också hur anhörigas situation och kommunikation fungerar, eftersom de i första hand hjälper sin partner hemma.
– Det är roligt att se att forskning är till värde och nytta och kommer ut i praktiken. Idag har till exempel medicineringen av de äldre minskat och musiken har fått större inslag i vården. Vårdvetenskaplig forskning är viktig för att den många gånger med enkla medel kan förenkla och förbättra situationen för många individer, säger Lena Marmstål Hammar.

Äldre personer har alltid legat Lena Marmstål Hammar varmt om hjärtat då hon hade nära kontakt med sin mormor och farmor och gärna lyssnade till vad som varit viktigt i deras liv och höra deras livsberättelse. Hon tycker att det är personen som ska vara i fokus, inte deras sjukdom eller problematik.
– Vi stigmatiserar äldre personer. De har särskilda behov utifrån sin hälsa som behöver beaktas – men de behöver också samma sak som vi andra: frisk luft, socialt liv, god mat, kärlek och omtanke. Vården måste därför utgå ifrån personen. Om någon vill duscha varje dag ska den få duscha varje dag – de äldre måste få behålla makten över sina liv, säger Lena Marmstål Hammar.
 
Lena Marmstål Hammar gick sjuksköterskeprogrammet vid MDH, därefter tog hon en magisterexamen och har sedan dess jobbat i Sverige och haft internationella samarbeten inom forskningen. År 2011 disputerade hon vid Karolinska institutet och 2016 blev hon docent i vårdvetenskap vid MDH. I framtiden vill hon starta ett äldreboende med sin syster som också hon är disputerad inom äldrevård.
– Andelen 65 år och äldre har mer än fördubblats och utgör idag cirka 20 procent av Sveriges befolkning – trots det är äldre personer tyvärr inte en prioriterad grupp i samhället. Jag vill se fler satsningar, bland annat på bättre utbildning av personal men också på fler politiskt engagerade forskare för bättre kunskapsutbyte. Det finns ingen bot för demens men människor har rätt att fortsätta leva ett bra liv även om hälsan är sviktande, säger Lena Marmstål Hammar.