Samverkan över gränserna – inbjudan till temadag!

2016-04-12 | Forskning/Samverkan

MDH:s samverkansarena för hälso- och välfärdsteknik vill öppna upp för fler och nya samarbeten mellan högskolans akademier för att ta vara på idéer som kan skapas när forskare och medarbetare med olika bakgrund och perspektiv möts. För att uppmuntra till fler gemensamma flervetenskapliga forskningsprojekt arrangeras en temadag den 9 maj på MDH i Västerås.

Syftet är att under dagen identifiera idéer till forskningsprojekt utifrån inbjudna aktörers presenterade behov. En processledare kommer att finnas tillgänglig för att hjälpa till att dra igång och att formulera forskningsprojekt.
– Förhoppningen är att utifrån reella behov få fram konkreta problemställningar och att skapa nya och framgångsrika samarbeten redan på plats, säger Maria Lindén, arenaledare.

Under dagen utlyses även ett stimulansbidrag till akademi- och ämnesövergripande forskningssamarbeten. Bidraget är en del av arenans arbete med att nå målet om att främja akademiövergripande forskningsprojekt inom området hälso- och välfärdsteknik där användarperspektivet är i fokus.
– Vi vill ge forskarna möjlighet att hitta nya samarbeten med forskare inom andra forskningsområden med fokus på hälso- och välfärdsteknik. Vår förhoppning är att det på sikt kan leda till att man sedan tillsammans söker extern finansiering, säger Therese Jagestig Bjurquist, forskningsfinansieringsstöd.

Samverkansarenan för hälso- och välfärdsteknik bildades för drygt två år sedan och är en flervetenskaplig forskningssatsning vid MDH. Från och med årsskiftet har arenagruppen fått nya arenaledare och dess inriktning har fortsatt att utvecklas. Flervetenskapliga akademi- och ämnesöverskridande samarbeten är en central del men inriktningen är idag mer koncentrerad och fokus är att stimulera och hjälpa fler forskare att gå ihop och tillsammans söka externa forskningsmedel för gemensamma forskningsprojekt inom hälso- och välfärdsteknikområdet. Användarens behov står i centrum och samverkan med externa aktörer, offentliga såväl som privat näringsliv är viktiga komponenter i arenaarbetet.
– Det finns mycket bra kompetens på MDH som det är viktigt att vi tar tillvara på. Tillsammans kan vi skapa nya framgångsrika projekt som kan göra nytta för samhället, säger Mia Folke, arenaledare.

Arenagruppen består av de tre arenaledarna Mia Folke (IDT), Christine Gustafsson (HVV) och Maria Lindén (IDT), forskningsfinansieringsstöd Therese Jagestig Bjurquist (IDT) samt administratör Anna Åkerberg (IDT/HVV).