Övningsskolor förbereder lärarstudenter inför deras framtida yrkesliv

2016-03-16 | Utbildning Forskning/Samverkan

MDH är ett av 15 utvalda lärosäten som deltar i försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor. Syftet är att förbättra kvaliteten på studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

 

MDH erbjuder lärarutbildningar på alla nivåer, från förskola till gymnasieskola. En betydelsefull del av utbildningen är den del som utförs ute i verksamheter där studenter får möjlighet att testa teorier i praktiken. Sedan hösten 2014 har nya studenter på lärarutbildningen sin VFU på en så kallad övningsskola.

Universitets- och högskolerådet (UHR) har på uppdrag av regeringen utsett MDH till att vara med och utveckla övningsskolor och övningsförskolor. Försöksverksamheten bygger på ett koncept med flera delar. VFU:n koncentreras till färre skolor med fler lärarstudenter vilket medför att VFU:n blir en central del av den dagliga verksamheten. Det ger också studenterna möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. För att skapa ytterligare förutsättningar för en god VFU har de som handleder studenterna genomgått en handledarutbildning på 7,5 högskolepoäng.

MDH har ett nära samarbete med kommunerna i Sörmland och Västmanland. I försöket, som pågår fram till 2019, medverkar Västerås, Köping, Sala, Hallstahammar, Eskilstuna, Strängnäs och Katrineholm.

– Vi hade tidigare ett gott samarbete med kommunerna som tack vare den här satsningen kan fördjupas ytterligare. Tillsammans kan vi stärka våra lärarutbildningar och göra högskolan mer attraktiv för våra studenter som blir väl förberedda inför framtida yrkesroller, säger Jessica Götberg, VFU-ansvarig på MDH.

Rekarnegymnasiet är ett av tre gymnasium i Eskilstuna som har blivit utvalt till att vara en övningsskola för MDH:s lärarstudenter. Idag finns drygt 20 utbildade handledare på skolan.

– Det är en trygghet att vi är flera handledare som kan hjälpas åt och tillsammans stötta studenterna. Att vara en övningsskola är också en kvalitetssäkring, säger Sophia Lines, VFU-handledare på Rekarnegymnasiet.

Satsningen på övningsskolor studeras genom följeforskning av Laila Niklasson, docent i pedagogik vid MDH. En av frågeställningarna är om förändringen bidrar till någon förbättring. Sandra Jederud, doktorand vid MDH bedriver också doktorandstudier inom ämnet. Resultat förväntas presenteras under hösten 2018.

Ytterligare ett led i att stärka lärarutbildningen vid MDH är sex nya forsknings- och utvecklingsprojekt som startade vid årsskiftet. Samtliga projekt sker i samverkan med övningsskolor och övningsförskolor i Eskilstuna, Katrineholm, Köping, Strängnäs och Västerås. Förhoppningen är att projekten ska bidra till ny kunskap som kan höja kvaliteten på lärarutbildningen och stärka lärarstudenternas professionsutveckling.