Nytt verktyg förbättrar stödet till föräldrar i kontakt med socialtjänsten

2015-12-16 | Forskning/Samverkan

Forskare vid MDH har inom ramen för Samhällskontraktet tagit fram ett arbetsverktyg för att utveckla familjestödjares bemötande av föräldrar med kognitiva svårigheter. Verktyget har testats i en pilotstudie och resultaten visar att föräldrarnas möten med familjestödjaren har förbättrats.

FÖRST – FÖRäldraSTöd - är ett forskningsprojekt om föräldrar som är i kontakt med socialtjänsten och som tillskrivs kognitiva svårigheter så som utvecklingsstörningar, svagbegåvningar och neuropsykiska funktionshinder. Projektets syfte är att utveckla pedagogiska verktyg för att stödja och förbättra dessa föräldrars omsorgsförmåga.

– Föräldrar med kognitiva svårigheter är själva i behov av hjälp eftersom deras egna problem påverkar föräldraskapet och gör att deras barn inte får den stimulans de behöver, säger Jonas Lindblom, docent i sociologi och projektledare för Föräldrastöd (FÖRST).

Nu har forskarna utfört en pilotstudie av det nya arbetsverktyget under tio veckor. Jonas Lindblom presenterade resultaten från studien tillsammans med boendestödjarna Monica Larsson och Marianne Fällman från Eskilstuna kommun under ett seminarium tisdagen den 15 december på MDH i Eskilstuna. Resultatet visar att användningen av verktyget ökar medvetenheten och konkretionen, förbättrar uppföljningen och bidrar till ett stärkt professionellt ansvarstagande vid familjestödjarens bemötande av föräldern.

Verktyget visar på nytt sätt att tänka

Föräldrar med kognitiva svårigheter har ofta dålig tidsuppfattning, svårt att planera samt läs- och skrivsvårigheter. Boendestödjarna arbetar därför mycket med motivation, rollspel och tydlighet.
– Verktyget ger oss ett nytt sätt att tänka och kommer verkligen till nytta i vårt dagliga arbete, säger Marianne Fällman.

Föräldrarna som kommer till samtalen har svårt att se kopplingen mellan sitt funktionshinder och föräldraskapet vilket kan leda till ett visst motstånd att ta emot hjälp.
– Det är en utmaning för oss som boendestödjare att orka stå kvar, särskilt som det tar tid att bygga upp en bra relation med föräldrarna, säger Monica Larsson.

För personalen som arbetar med föräldrarna har det därför funnits behov av ett verktyg som hjälper dem att bygga hållbara relationer och att arbeta med bemötandet av föräldrarna. Pilotstudien visar att uppföljning av bemötandet är en av många faktorer som arbetsverktyget har förbättrat.
– Studien visar att ju längre tid arbetsverktyget används, desto mer ökar nyttan vid bemötandet, säger Jonas Lindblom.

Presentationen av studien och dess resultat togs väl emot av seminariedeltagarna som bland annat är verksamma inom socialtjänsten. Majoriteten var positivt inställda till det nya arbetssättet och flera av deltagarna reflekterade kring hur arbetsverktyget kan användas i deras vardag.

– Det är en bra tankeställare för oss som jobbar med familjer på olika sätt, uttryckte en av deltagarna.

– Jag vill börja använda det direkt! sa en annan av deltagarna.

Forskningsprojektet har tilldelats medel för fortsatta studier under våren 2016. Nästa steg är att intervjua föräldrarna om deras erfarenheter.

Läs mer om FÖRST

Läs mer om Samhällskontraktet