Nytt projekt ska förbättra ungdomars livssituation

2017-11-30 | Forskning/Samverkan

Forskare vid MDH har gjort en undersökning bland gymnasieelever i Västerås som syftar till att kartlägga förutsättningarna för en hållbar livsstil och hälsa. Resultatet ska vara till nytta i det strategiska och praktiska arbete som Samhällskontraktets parter bedriver, där bland annat kommuner och landsting i Västmanland och Sörmland ingår.


Arbetet med datainsamling har gjorts av studenter och forskningsassistenter inom både folkhälsovetenskap och statsvetenskap och frågorna i enkätundersökningen är förankrade i FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bland annat syftar projektet till att undersöka vilken upplevelse och vilka attityder 17–18 åringar har i olika stadsdelar, vad de tycker om utbudet av aktiviteter för en aktiv livsstil, hur tillgången till mataffärer med färsk frukt och bröd är, om cykelbanorna är upplysta, om miljömedvetenhet samt hur de ser på framtida utbildningar och yrkesval. 

– Detta är faktorer som vi tror påverkar förutsättningar för att etablera en hållbar livsstil och hälsa, säger Katarina Bälter, professor i folkhälsovetenskap vid MDH och ansvarig för projektet.

Enkätsvaren kommer att kopplas ihop med registerdata från statistiska centralbyrån (SCB) som speglar den socioekonomiska statusen för varje stadsdel i Västerås. Till exempel delaktighet i val, ohälsotal, utbildningsnivå, bostadsform och inkomst för varje stadsdel. Just nu analyserar forskarna det insamlade materialet men kan redan se att 85 procent av de 500 ungdomarna som deltog i studien svarar att de tror att deras livsstil påverkar både miljö och klimat. 

–  Nästa steg är att undersöka om det finns några skillnader mellan stadsdelar, till exempel om man delar in stadsdelar efter inkomst eller utbildningsnivå. Frågan är om ungdomar som bor i olika stadsdelar upplever att de har olika förutsättningar att etablera en hållbar livsstil, säger Katarina Bälter.

Rapporten kommer att presenteras för beslutsfattare och vara till grund för det fortsatta planeringsarbetet av stadsdelsutvecklingen i Västerås. Konkreta åtgärder kan vara längre öppethållande i skolor för trygghet, måltider och läxhjälp, stadsodling som integrationsprojekt, friluftsaktiviteter för ökad miljömedvetenhet, programmeringsstugor för tjejer, eller idrottsaktiviteter för ökad fysisk aktivitet och social tillhörighet. Studien är tvärvetenskaplig till sin natur med förankring inom såväl statsvetenskap som folkhälsovetenskap, men involverar även andra experter.

– Det är jätteroligt och berikande att jobba med kollegor från ett helt andra fält. Stadsplaneraren Ben Chrisinger från Stanford University i Kalifornien är expert på var mataffärerna, stadsparkerna och cykelbanorna bör vara placerade. Övriga medarbetare är Stephanie Bonn, nyligen tillbaka från en längre vistelse på Harvard School of public Health, Annika Tillander som är statistiker vid Linköpings Universitet samt MDH-kollegan och statsvetaren Terence Fell som tittar på hur klass och rumslig segregation påverkar bland annat medborgares hälsa och politiskt deltagande. Vår förhoppning är att få möjlighet att utöka studien till hela Västmanland och Sörmland och på så sätt bidra till bättre livssituation för ännu fler unga människor, säger Katarina Bälter.