Ny forskning synliggör förskollärares ”tysta kunskap”

2017-06-21 | Forskning/Samverkan

Tillsammans kan förskollärare utveckla den pedagogiska kvaliteten genom att reflektera över sina erfarenheter av olika situationer tillsammans. Det visar en ny studie från MDH.

 

– Förskollärares yrkeskunnande utgörs av en färdighet, förtrogenhet och omdömeskunskap som kan ses som ”tyst kunskap”. Den kunskapen kan vara svår att sätta ord på, eftersom det är kunskap där förskollärare agerar av erfarenhet och sitt kloka omdöme, säger Ulrika Larsdotter Bodin, doktorand i didaktik vid MDH.  

Hon uppmärksammar den tysta kunskapen i studien ”Förskollärares yrkeskunnande – Förskollärares erfarenheter av praktiskt handlande i pedagogisk verksamhet.” Där visar hon att det är viktigt att synliggöra och uttrycka de färdigheter som förskollärare har utvecklat för att gemensamt medvetandegöra och vidga sitt yrkeskunnande. Ett yrkeskunnande som handlar om att en person, över tid, utvecklar vissa färdigheter inom ett specifikt kunskapsområde genom erfarenhet och praktiskt handlande. För förskollärare kan det exempelvis vara att de har lärt sig bedöma när de ska kliva in för att inte leken ska gå överstyr eller hur de agerar när de lyssnar på barnen.

Förskollärarnas praktiska handlande påverkas både av omgivningens förväntningar på uppdraget och av deras egen tidigare erfarenhet av bemötande av barn i olika situationer. 

– Skollagen är tydlig med att all undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att säkerställa en pedagogisk kvalitet. Det innebär att förskollärare behöver ges möjlighet till att kritiskt reflektera över sitt handlande och gemensamt pröva kunskaperna, säger Ulrika.

Exakt hur reflektionen ska gå till finns inte fastställt idag. Därför har Ulrika även utvärderat metoden hon använt, så kallade dialogseminarium, för att synliggöra förskollärarnas yrkeskunnande. Dialogseminarium innebär att förskollärarna först individuellt och sedan gemensamt reflekterar kring sina erfarenheter av sitt praktiska handlade i olika pedagogiska situationer.

– Det finns en stor utvecklingspotential och möjlighet till att vidga yrkeskunnandet när man, i dialog, pratar om sina erfarenheter. Genom att dokumentera lärdomar från dialogseminariesamtalen och systematisera arbetet kan de samlade kunskaperna föras vidare som en erfarenhet som har blivit prövad genom reflektion och samtal, säger Ulrika.