Ny forskning stödjer matematiklärare att leda givande problemlösningsdiskussioner

2015-12-11 | Forskning/Samverkan

Givande helklassdiskussioner kring matematiska problem utvecklar elevers matematiska förmågor och fördjupar deras matematiska förståelse. Ny forskning från Mälardalens högskola (MDH) hjälper matematiklärare att planera och genomföra framgångsrika helklassdiskussioner utifrån elevernas olika sätt att tänka kring matematiska problem.

 

 

Maria Larsson, doktorand vid MDH, har forskat om matematiklärarens roll vid helklassdiskussioner. I sin doktorsavhandling “Orchestrating mathematical whole-class discussions in the problem-solving classroom – Theorizing challenges and support for teachers” har hon vidareutvecklat en modell för att genomföra framgångsrika helklassdiskussioner i matematik.

Modellen går ut på att läraren, med utgångspunkt i elevernas olika lösningar, aktivt styr diskussionens matematiska inriktning. Att tänka igenom, innan lektionen, vilka olika lösningar som elever i klassen kan tänkas komma med är en viktig del för att kunna ta beslut under lektionens gång. Medan eleverna arbetar med problemet enskilt och i smågrupper väljer läraren ut några elevlösningar som diskuteras i en viss ordning. Syftet med urvalet och ordningen är att belysa matematiska kopplingar mellan elevernas olika lösningar såväl som till centrala matematiska idéer. Marias utveckling av modellen fokuserar på att skapa en miljö där eleverna argumenterar, samarbetar och hjälper varandra att förstå.

– Min utveckling av modellen kan bidra till att skapa en klassrumskultur där eleverna samarbetar för att förstå matematiska problem genom att ställa frågor till varandra, hjälpa varandra att förklara på ett tydligt sätt och argumentera för varför olika lösningar stämmer eller inte, säger Maria Larsson.

Förslagen till vidareutveckling av modellen baseras på de utmaningar som lärare möter när de planerar och leder helklassdiskussioner. Maria har genomfört flera samarbetsprojekt med lärare som undervisar problemlösningsorienterat och håller helklassdiskussioner.

– Det är en stor utmaning att leda givande helklassdiskussioner som både utgår från elevernas idéer till ett matematiskt problem och får elevernas tänkande att gå framåt. Min forskning ger matematiklärarna stöd och förutsättningar för att använda sig av elevernas olika lösningar i en givande helklassdiskussion, säger Maria Larsson.

Svensk klassrumsundervisning behöver ge elever större möjligheter att utveckla sin förmåga att lösa problem, resonera och kommunicera.

– Skolans styrdokument är tydliga med att skolan ska utveckla elevernas förmågor på bred front. Genom att bedriva lektionerna på det här sättet utvecklar eleverna inte bara förmågan att räkna utan även problemlösningsförmågan, resonemangsförmågan och kommunikationsförmågan, säger Maria Larsson.

Maria Larsson försvarar sin doktorsavhandling “Orchestrating mathematical whole-class discussions in the problem-solving classroom – Theorizing challenges and support for teachers” 11 december kl. 13.00 i sal Kappa på Mälardalens högskola i Västerås.