Ny design skapar jämlik lek bland förskolebarn

2019-08-26 | Forskning/Samverkan Omvärld

Ny forskning från MDH visar att det går att bryta hierarkier och skapa en mer jämlik lek bland förskolebarn genom att medvetet välja leksaker, inredning och möblering.

 

– Egentligen är det ganska enkelt, men man måste ha vissa principer att gå efter. Det handlar bland annat om att inte skapa ett rum för en viss typ av lek, som bygghörnan eller köksavdelningen, rummet ska istället vara så flexibelt att barnen själva kan bestämma vad som ska hända där. Och de måste kunna blanda, säger Mia Heikkilä, docent i pedagogik vid MDH.

Inbyggda maktstrukturer

98 procent av landets femåringar finns i förskolan och ett av de viktigaste uppdragen där är att hjälpa barnen att utvecklas genom leken. Samtidigt riskerar förskolornas inomhusmiljöer att befästa olika maktordningar.

– Det är ett komplext område, maktstrukturer och hur de bildas är inte resultatet av bara en eller två saker. På förskolan handlar det om vilka lekar som leks var, vilka lekar som har högre status, vilka som får vara med, varför, vilken ålder och så vidare, säger Mia Heikkilä.

Kategoriseringar som kön och ålder spelar in och gör att barn ges olika tillgång till förskolans rum.

– Ett sätt att komma åt maktstrukturerna är att titta på lekmiljön. Det handlar om vad man gör i olika rum, hur rummet tolkas, vilka saker som finns där, vad som är tillåtet och inte tillåtet, allt det där sammantaget skapar strukturerna och makthierarkin.

Utmanar ordningsregler

För att hitta vägar att främja mångsidig lek, fri från normer och begräsningar, undersökte forskarna tre och byggde om två förskoleavdelningar i Västerås. Två pedagogikforskare, en innovationsforskare, en designforskare och två arkitekter ingick i projektet. Barnen på avdelningarna intervjuades och tog bilder på sådant de tyckte om och inte tyckte om. I kombination med personalintervjuer och tidigare forskning lade materialet grunden för designprocessen.

– Mycket handlar om hur man rör sig, att kunna flytta leken mellan rummen och se vad andra håller på med, säger Mia Heikkilä.

Behovet av ordning och reda på en förskoleavdelning är lätt att förstå men Mia Heikkilä vill se organisering med större flexibilitet. Hon menar att reglerna bidrar till att vissa barn bara leker på ett och samma ställe, eller inte går till vissa rum. Oavsett om det beror på att de inte känner sig välkomna eller att de vet att det är en lek de inte trivs med som gäller i rummet, menar hon att det behövs större frihet.

– Jag skulle vilja utmana regler som att duplot inte får lämna rummet eller att klossar bara får vara på en viss plats. Den typen av principer tenderar att göra att det inte blir så bra, säger hon.

Ofärdigt är bäst

Forskningsprojektet Normmedvetna rum resulterade i ett antal flyttbara möbler och lösningar på lekmiljöer där rummet inte känns färdigt eller förutbestämt. På samma sätt som leken blir mer låst i ett rum med mycket färdigproducerade leksaker blir den det av en statisk möblering. Möbler ska lätt kunna flyttas och bör placeras så att det går att se in i andra rum. Att ofta göra om och hitta på nytt ska vara enkelt, också för barnen själva.

– Det man vinner är att barnen slipper att bli begränsade både lekmässigt och som människor. Jag tänker att vi når målen i förskolans läroplan bättre på det här sättet, säger Mia Heikkilä.

Läs mer

Läs mer på projektets webbplats: normmedvetnarum.se

Forskningsresultaten presenteras blan annat vid konferensen "Nu vill jag leka i alla rum"   i slutet av augusti.