Nationell satsning för att utvärdera investeringar i hälso- och välfärdsteknik

2016-04-22 | Forskning/Samverkan

Samtliga 21 regioner i Sveriges hjälpmedelsverksamheters nätverk samfinansierar ett forskningsprojekt inom hälso- och välfärdsteknik vid Mälardalens högskola (MDH). Projektet ska bidra till att se vilka ekonomiska effekter som hjälpmedel och välfärdsteknik ger.

– Hälso- och välfärdsteknik blir allt viktigare inom kommuner och landsting. På MDH satsar vi på forskning inom området. Därför är det glädjande att vi får driva ett projekt som är av nationellt intresse, säger Maria Müllersdorf, akademichef för hälsa, vård och välfärd vid MDH.

Det är första gången som samtliga parter i hjälpmedelsverksamheternas nationella nätverk går samman och gemensamt finansierar ett forskningsprojekt. Initiativet till projektet, Ekonomiska värden av hjälpmedel och välfärdsteknik, kommer från en dialog mellan Samhällskontraktet, Hjälpmedelscentralen i Sörmland och Hjälpmedelscentrum i Västmanland.
– Det är viktigt för oss att ha varit med från början och att vi också kommer att vara aktiva under hela projektet. Det ger oss möjlighet att påverka såväl genomförande, presentation av resultat och förhoppningsvis, att vi också bättre kan implementera forskningsresultaten i vår verksamhet, säger Anne-Christine Ahl, förvaltningschef vid Hjälpmedelscentrum i Västmanland.

Hjälpmedel och välfärdsteknik innebär stora investeringar och organisationsförändringar för landstingen och kommunerna. Därför är det viktigt att det finns forskningsbaserat underlag för att kommuner och landsting bättre ska kunna prioritera och planera sin verksamhet. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att ta fram prognoser för och utvärdera ekonomiska effekter vid införande av hjälpmedel och välfärdsteknik. Vidare ska projektet utveckla, pröva och granska metoder för att göra sådana prognoser och utvärderingar i kommuner och landsting.
– Det finns stora förväntningar på hälso- och välfärdsteknik inom vård och omsorg. En sådan förväntning är ekonomiska besparingar. Där kan forskningen hjälpa till att ta fram underlag för prognoser och beräkningar som kan hjälpa kommuner och landsting att fatta beslut, säger Christine Gustafsson, forskare vid MDH.

I slutet av augusti kommer en doktorand vid MDH att påbörja sin fyråriga forskarutbildning. Parallellt med doktorandens forskning planeras ytterligare två forskningsprojekt, som ska studera värde och nytta av hälso- och välfärdsteknik ur individuellt och organisatoriskt perspektiv.