MDH undersöker hur förnybar energi kan lagras i fastigheter på ett effektivt sätt

2017-01-13 | Forskning/Samverkan

MDH leder ett treårigt forskningsprojekt, iREST (Integrating Renewable Energies and Storage Technologies into residential, office and industrial buildings), där man tillsammans med fastighetsföretag och energileveratörer ska studera hur fastigheter med energilager och solceller kan nyttjas på ett optimalt sätt. Syftet med projektet är att optimera energilagringen och minska förbrukningstopparna.

 

Den snabba teknik- och kostnadsutvecklingen på batterier och solceller leder till att allt fler fastighetsägare installerar solceller med tillhörande energilager i form av batterier och/eller ackumulatortankar.

– MDH har utvecklat ett modellverktyg, Optice, som vi använder för att förstå hur olika fastighetstyper kan utnyttja solel och energilager. Genom att expandera våra fastighetsmodeller kan energidynamiken i el-  och fjärrvärmenät beskrivas och även optimeras, säger Jinyue Yan, professor i energiteknik, projektledare och profilledare för Future Energy Profile på MDH, den KKS-stödda satsning som är med och finansierar projektet.

Projektet sker i samverkan med Castellum, Wallenstam, Göteborg Energi och Mälarenergi.

– I nya fastighetsprojekt, men även för fastigheter med existerande solcellsanläggningar, vill vi optimera andelen förnybart, bland annat med hjälp av batterilager, säger Eva-Lotta Fjellgren och Lennart Rosengren, på Castellum.

Även på Wallenstam finns tydligt fokus på förnybart.
– Vi ser att andelen förnybar energi ökar i vårt fastighetsbestånd. Energilager kan bidra till ökad självförsörjning och även sänkning av den maximala effekt fastigheten behöver, säger Bo Strandberg, Miljöchef på fastighetsbolaget Wallenstam.

På Göteborg Energi är man positivt inställda till att medverka i projektet
– Vi ser väldigt positivt på denna typ av utvecklingsprojekt där vi samarbetar med kunder,  bransch och akademi. Frågeställningarna kring optimering av småskalig förnybar energiproduktion och lagring, i samverkan med fjärrvärme- och elnät, är centrala utvecklingsområden just nu, säger Ulf Hagman, Utvecklingschef på Göteborg Energi.

På Mälaranergi ser man tydligt hur forskningen inom projektet kan komma att göra nytta för samhället och minska negativ miljöpåverkan.
– Projektet kan hjälpa oss förstå hur fastigheters lagringkapacitet kan utnyttjas för att minska behovet av reservaggregat under toppbelastning, något som både är kostsamt och dåligt för miljön eftersom man då tvingas använda fossileldade anläggningar”, säger Joacim Sundquist och Elena Tomás-Aparicio, på Mälarenergi.

 

För mer information kontakta Jinyue Yan , professor i energiteknik.