MDH tar grepp om nyanländas lärande

2016-03-29 | Forskning/Samverkan

Under våren anordnas ett flertal evenemang på MDH med fokus på nyanlända elevers lärande och interkulturalitet.

Den 7 april lyfts forskning kring undervisning för nyanlända elever fram i konferensen Nyanländas lärande.

– Vi vill försäkra oss om att kunskapen om nyanlända elever och hur vi kan ta emot dem på bästa sätt sprids och ge ny input om den här viktiga frågan, säger Eva Sundgren, professor i svenska vid MDH.  

En ny rapport från Skolverket visar att den ökade andelen nyanlända är en av förklaringarna till de sjunkande resultaten i den internationella kunskapsmätningen PISA. PISA mäter bland annat elevers läsförståelse. Karin Sheikhi, universitetslektor i svenska som andraspråk vid MDH, har gjort en klassrumsundersökning om hur man undervisar om läsförståelse för elever som läser svenska som andraspråk. Hon menar att läsförståelsedelen kan ses som en liten detalj som gör helheten.

– Man behöver uppmärksamma läsförståelse som en av de viktigaste färdigheterna i skolan. God läsförståelse är en förutsättning för att klara skolans alla ämnen, säger Karin Sheikhi.

Grundtanken med klassrumsundervisningen som Karin Sheikhi har analyserat är att eleverna ska samtala om texterna och gemensamt diskutera frågor kring läsförståelse vilket dessutom kan leda till muntlig språkutveckling då eleverna samtidigt får träna på att tala svenska. Hon menar att arbetsmodellen inte bara ger positiva resultat för undervisning i svenska som andraspråk utan även kan tillämpas i andra ämnen men att det krävs mycket struktur och stöd från lärare.

– Tack vare forskning kan vi se hur arbetet med nyanlända elever kan se ut och vad som fungerar bra för att sedan sprida kunskapen vidare till våra lärarutbildningar, säger Eva Sundgren.

Läs mer och anmäl dig till konferensen. Sista anmälningsdag är 30 mars.