MDH-studenter belönade för bästa kandidatuppsatser

2015-05-28 | Student Alumni

Landstinget Västmanlands uppsatsstipendium 2015 har tilldelats MDH-studenterna Therese Gustavsson, Arvid Ekström och Per Nyström, samt Sara Ekervall och Ida Stensson.

 

Stipendiaterna

Folkhälsovetenskap

Therese Gustavsson får 4 000 kronor för uppsatsen Förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap. Motivering: Uppsatsen klargör på ett skarpt sätt att ett hälsofrämjande ledarskap skapar delaktighet hos medarbetarna och leder till inflytande över deras arbete, vilken i sig är en viktig friskhetsfaktor.

Vårdvetenskap

Sara Ekervall och Ida Stensson får vardera 2 000 kronor för uppsatsen När kommunikationen brister – sjuksköterskans kommunikation med icke svensktalande patienter. Motivering: Studien behandlar ett högaktuellt ämne och visar på ett tydligt sätt behovet av förbättringar.

Fysioterapi

Arvid Ekström och Per Nyström får vardera 2 000 kronor för uppsatsen Patienters upplevelse av delaktighet vid nybesök hos fysioterapeut inom primärvård. Motivering: Uppsatsen belyser på ett elegant sätt att fysioterapeutens agerande är avgörande för att patienten ska känna sig delaktig, vilket ökar förutsättningarna för följsamhet till behandlingsrekommendationerna.

Om stipendiet

Landstingets uppsatsstipendium delas ut för att stimulera fortsatt kunskapsinhämtning. Kriterier för att uppsatser ska nomineras är att de är skrivna på kandidatnivå och att de har koppling till folkhälsovetenskap, fysioterapi eller vårdvetenskap. Dessutom ska uppsatserna av Mälardalens högskola fått betyget Väl godkänt. En bedömargrupp inom landstinget bestående av vetenskapligt meriterade har utsett ovanstående stipendiater.
– Det känns roligt att landstinget uppmuntrar kunskapsinhämtning och stipendiet ligger väl i linje med att landstinget är en kunskapsintensiv organisation, säger Jonas Lostelius, utvecklare vid Enheten för kunskapsstyrning och utbildning, som samordnat årets stipendiearbete.

Stipendierna delades ut av Hans Jansson (V), landstingsråd med ansvar för bland annat forskningsfrågor, i samband med landstingsstyrelsens sammanträde den 27 maj 2015.