MDH:s utbildningar i spanska utvärderat

2013-02-20 | Student

Den 20 februari presenterade Universitetskanslersämbetet (tidigare Högskoleverket) kvalitetsutvärderingen för Mälardalens högskolas (MHD:s) utbildning i spanska på kandidatnivå. Utbildningen får omdömet bristande kvalitet eftersom ett av fem bedömningsunderlag i utvärderingen ansågs bristande.

Universitetskanslerämbetet (UK-ämbetet) ska fram till 2014 utvärdera kvaliteten på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen. I dagens bedömning har totalt 21 utbildningar vid nio lärosäten utvärderats på utbildningar i franska, italienska, rumänska, spanska och romanska språk.

Hur berörs studenter?
I dagsläget berör inte detta beslut de studenter som läser mot kandidatexamen i spanska. Högskolan har kvar aktuellt examenstillstånd i ämnet och UK-ämbetets beslut om bristande kvalitet innebär ett ifrågasättande av tillståndet. Om ett år kommer UK-ämbetet att följa upp utbildningen på nytt.

Anledningen att MDH fick omdömet bristande kvalitet i spanska, är att utbildningen inte uppfyller ett av fem examensmål; förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

I övriga mål visar underlagen att MDH:s utbildning i spanska på kandidatnivå har hög måluppfyllelse.