MDH:s sjuksköterskeutbildning får hög kvalitet av UKÄ

2014-02-19 | Student

MDH:s sjuksköterskeutbildning håller hög kvalitet. Detta enligt en utvärdering som gjorts av Universitetskanslersämbetet.

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har utvärderat samtliga sjuksköterskeutbildningar i Sverige, och Mälardalens högskola får betyger Hög kvalitet.

Bland annat skriver UKÄ i sitt utlåtande om examensarbetena från MDH: "Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse gällande kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Ett antal arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse".

UKÄ skriver vidare att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt och förmåga att leda och planera vård- och hälsoarbete.

Utvärderingen finns i sin helhet på http://www.uk-ambetet.se/nyheter/saarkvalitetenpasjukskoterskeutbildningarna.5.23460b45143e7ded837a6