MDH påverkar regeringens forskningspolitik

2015-11-18 | Omvärld

Under hösten 2016 presenterar regeringen en ny forskningspolitisk proposition. I ett yttrande till Utbildningsdepartement ger MDH flera förslag på hur den nationella forskningspolitiken kan förbättras.

Under hösten 2016 ska regeringen presentera den forskningspolitiska propositionen och inför detta har landets lärosäten och utvalda organisationer ombetts att komma med förslag på vad som behövs inom deras områden. 

 

– Jag vill veta vad de anser att Sverige behöver för att vara en framstående kunskapsnation även i framtiden, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.  

MDH har lämnat sju konkreta förslag till regeringen och tar avstamp i att högskolan är en signatär av Magna Charta. Enligt dess värdegrund får inte undervisning och forskning skiljas åt om utbildningen ska kunna motsvara förändrade behov, samhällets krav och vetenskapliga framsteg. Något som också stämmer överens med högskolelagens skrivningar.

– MDH har under flera år drivit frågan om att den statliga forskningsfinansieringen bör öka så att alla högskolor och universitet, oavsett storlek, med god kvalitet ska kunna genomföra de uppdrag inom utbildning och forskning som de har fått från regeringen. Flera av förslagen handlar om just detta, säger Karin Röding, rektor MDH. 

Undervisning och forskning hålls samman

 

 

I den nya forsknings- och utbildningsstrategi (FUS) som MDH just nu arbetar fram tydliggörs vikten av att undervisning och forskning hålls samman.

– Ett av förslagen som vi lämnar till regeringen är att de statliga medlen bör fördelas som ett samlat anslag för forskning och utbildning. Idag får vi medlen uppdelat, vilket gör att vår interna fördelning av medel är styrd av regeringen, något som ibland ställer till problem, säger Karin Röding, rektor MDH. 

Regeringen ger ofta lärosäten i uppdrag att göra specifika utbildningssatsningar för till exempel sjuksköterskor eller lärare. 

– För oss, för studenterna och för arbetsgivarna runt om i regionen, är det nödvändigt att utbildningen har en stark forskningsanknytning. För att vi ska kunna genomföra dessa satsningar på bästa sätt måste vi vid sådana tillfällen också få utökade anslag - för utbildningen men också för forskningen, säger Karin Röding. 

Samproduktion med offentlig sektor viktigt för MDH och regionen

Idag är KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, den största finansiären för MDH när det gäller samverkansprojekt med näringslivet. Ett förslag från MDH är att regeringen på liknande sätt bör satsa mer på samproduktion med den offentliga sektorn.

– MDH har lång erfarenhet av att arbeta nära kommunerna och landstingen med fokus på värde och nytta för samhället. Vi ser att en "KK-stiftelse för den offentliga sektorn" skulle kunna bidra till ytterligare samverkan med positiva effekter för regionen, säger Karin Röding. 

Obalans i forskningsfinansieringen

I slutet av oktober visade SVT Sörmland och Västmanland flera inslag om MDH:s forskning och de utmaningar som högskolan står inför. Ett av inslagen handlar om de låga statliga medlen som gör att MDH:s forskare får ägna mycket tid åt att söka forskningsmedel. 

Se SVT-inslaget: Obalans i forskningsfinansieringen vid Mälardalens högskola

MDH:s samlade förslag till regeringen

  • Fördela de statliga anslagen som ett samlat ramanslag för forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.   
  • De utbildningssatsningar som regeringen för fram i budgetpropositioner ska åtföljas av ett ökat anslag för forskning och forskarutbildning såväl som en höjning av lärosätens anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.   
  • Prioriterade satsningar inom forskning och innovation ska ske genom direkta anslag till lärosäten och inte genom tilldelning via forskningsråden.   
  • Premiera framgång inom samproduktion genom ytterligare ökade direkta anslag till forskning och forskarutbildning och möjliggöra för lärosäten att förvalta holdingbolag för att effektivisera nyttiggörandet av forskningsresultat tillkomna vid lärosätena.   
  • Öka satsningar på samproduktion med offentlig sektor inom ramen för stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling eller genom ett särskilt initiativ från regeringen.  
  • Göra en nationell satsning för säkerställande av jämlik tillgång till vetenskaplig information.   
  • Det måste finnas en blocköverskridande överenskommelse kring kommande forsknings- och innovationsproposition.