MDH överklagar domen från Västmanlands tingsrätt

2016-07-04 | Utbildning Omvärld

MDH har nu lämnat in ett överklagande på domen från Västmanlands tingsrätt angående den internationella student som stämt högskolan.

Besked kom från tingsrätten den 14 juni om den avgiftsbelagda internationella studenten som var missnöjd med kvaliteten på sin utbildning. Tingsrätten ansåg att MDH har ingått ett ömsesidigt förpliktigande civilrättsligt avtal med studenten, där högskolan brustit i sin del. Högskolan förpliktigades därmed att återbetala hela studieavgiften till studenten.  

Anledningen till att MDH väljer att gå vidare med frågan är att MDH i samråd med övriga universitet och högskolor bedömer att det är viktigt för hela sektorn att få klargjort om relationen mellan avgiftsbetalande studenter och svenska lärosäten är civilrättslig eller offentligrättslig samt om en utvärdering från tillsynsmyndigheten, Universitetskanslersämbetet (UKÄ), kan ligga till grund för en skadeståndstalan.  

Det finns också felaktigheter i domen, som högskolan vill klargöra. I domen har Västmanlands tingsrätt felaktigt slagit fast att MDH drivs som en stiftelse. Utifrån det har domstolen sedan dragit den felaktiga slutsatsen att det funnits stor risk för att den internationella studenten inte skulle kunna få någon examen. Någon sådan risk har aldrig förelegat eftersom MDH är en statlig högskola. 

Det i domen aktuella utbildningsprogrammet leder fram till en kandidatexamen i matematik, som 2013 fick omdömet bristande kvalitet av UKÄ. De examina som får ett sådant omdöme får ett år på sig att åtgärda bristerna. Den kandidatexamen i matematik som kritiserades, har sedan våren 2015, då UKÄ gjorde en ny utvärdering, fått omdömet hög kvalitet.