MDH ger dig möjlighet till kompetensutveckling och ett livslångt lärande

2018-10-05 | Utbildning Forskning/Samverkan Omvärld

Förskolan står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning för att finna, få och också behålla kompetent personal. Att erbjuda sin personal kontinuerlig och aktuell kompetensutveckling är även ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare. Det menar Elisabeth Berglund och Yvonne Karlsson, samordnare av uppdragsutbildning vid MDH.

 

 

Den 1 juli 2019 tas den reviderade läroplanen för förskolan i bruk. På uppdrag av Skolverket erbjuder MDH kostnadsfria kurser för att utbilda personalen. Kurserna anordnas i kommunen och kopplas direkt till de lokala behoven.

Här svarar Elisabeth Berglund och Yvonne Karlsson, samordnare av uppdragsutbildning vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid MDH, på några frågor.

Vad är skillnaden nu gentemot den tidigare läroplanen?

- Ett tydligare undervisningsperspektiv i förskolans verksamhet betonas, utan att det för den skull handlar om ämnesundervisning eller lektioner. Undervisningen ska ingå som en del av barns omsorg, utveckling och lärande. Sedan har språket i läroplanen blivit tydligare för att undvika misstolkningar av begrepp. Barnens förutsättningar att utveckla en digital kompetens har stärkts. Ett nytt mål om att barnen ges förutsättningar att utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga har lagts till.

Enligt skollagen har förskollärare ett ansvar för att bedriva undervisning i förskolan. Förskolechefen skapar förutsättningar så att förskollärare ska kunna ta ansvar för undervisningen. En ny och högaktuell kurs är ”Undervisning i förskolan” och målgruppen är förskollärare, förskolechefer eller biträdande förskolechefer som är anställda i förskolan.

Varför är det viktigt att förskolepersonal vidareutbildar sig?

- All personal i förskolan ska ha tillräcklig utbildning för att bidra till en hög och jämn kvalitet för alla barn i förskolan. Syftet med våra kurser är att de ska bidra till att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Kursen ”Undervisning i förskolan” stödjer förskollärarna i att utveckla kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning. Centralt i kursen är att deltagarna diskuterar innebörder i, och relationen mellan begreppen utbildning, undervisning och lärande. Dessutom problematiseras undervisning i relation till förskolans tradition med fokus på lek, omsorg, skapande och värdegrundsarbete.

Hur går de som är intresserade av en kurs tillväga?

- De kontaktar oss, Elisabeth Berglund eller Yvonne Karlsson, för en förutsättningslös diskussion om just deras behov. Vi kommer gärna på ett besök.

Vad vill ni hälsa till dem som funderar på om kursen kan vara nåt för dem?

- Ta chansen att utvecklas i din profession tillsammans med kollegor! Ett livslångt lärande bidrar till att anställningsbarheten förstärks.