MDH-forskning underlättar hanteringen av tekniska förändringar inom organisationer

2018-11-27 | Forskning/Samverkan Omvärld

Ingenjörer arbetar ständigt med tekniska förändringar inom olika projekt, något som kan störa projektets planering och bidra till stress inom organisationen. Men en teknisk förändring kan ske smidigt om den hanteras på rätt sätt. Det menar Peter Sjögren, som nyligen disputerat i innovation och design, vid MDH.

Peter Sjögren.

– Syftet med min forskning är att förbättra hanteringen av tekniska förändringar, något som har lett fram till en modell för hur man lyckas med detta. Jag har utgått ifrån ingenjörers egna erfarenheter av tekniska förändringshanteringar och sedan utforskat vad som skulle kunna förbättras i dessa hanteringsprocesser, säger Peter Sjögren.

I doktorsavhandlingen “Towards a Learning Process for Ad Hoc Engineering Change Teams” presenterar Peter Sjögren den nya modellen som innehåller ett antal strategier som kan förbättra hanteringen av de tekniska förändringarna. I avhandlingen föreslår han en process som utgår från en workshopstruktur. När ett projekt står inför en teknisk förändring tillsätts ett så kallat förändringshanteringsteam, det vill säga en grupp ingenjörer som arbetar med att hantera de tekniska förändringarna. Peter Sjögrens forskning visar att detta team skulle behöva tillsättas redan innan projektet drar igång, istället för när förändringarna uppstår.

– Innan ett projekt drar igång bör personer som skulle kunna tänkas vara med i ett förändringshanteringsteam delta i en workshop tillsammans för att diskuterar vilka potentiella förändringar som kan dyka upp under projektets gång och hur de i så fall skulle kunna hanteras. Genom att vara väl förberedda innan projektet drar igång blir hanteringen av de tekniska förändringarna smidigare och väl genomtänkta, trots tidsbrist, säger Peter Sjögren.

Ökad arbetsglädje och minskade kostnader

Peter Sjögrens forskning visar också att det finns olika typer av tekniska förändringsprocesser som man måste ta hänsyn till för att kunna hantera förändringen på bästa sätt. Men genom att använda sig av de strategier som Peter Sjögren kommit fram till i sin forskning kan hanteringen av förändringarna bli smidigare och därmed minska stressen hos medarbetarna, öka arbetsglädjen inom organisationen, samt minska kostnaderna. 

- Vid tekniska förändringar läggs det ner mycket tid och resurser för att hitta lösningar och arbeta om produkter, som ibland redan hunnit producerats. Men med min modell kan företagen förbereda sig på de tekniska förändringar som kommer och ha en plan för hur dessa förändringar ska hanteras redan innan de uppstår. På så sätt kan organisationer minska resursanvändningen och materialförbrukningen och därigenom minska kostnaderna för organisationen, säger Peter Sjögren.