MDH-forskare renar vatten med alger

2016-01-26 | Forskning/Samverkan

Behovet av att kunna rena vatten på ett energieffektivt sätt är stort med anledning av att befolkningen ökar och att det produceras allt mer avfall. MDH-forskaren Ivo Krustok undersöker hur man kan rena vatten med alger och bakterier och hans studier är ett viktigt bidrag för att utveckla tekniken i framtiden.

 

Det finns vissa svagheter med dagens vattenreningssystem, främst när det kommer till energiförbrukning och reningsnivåer. Ett alternativ till dagens befintliga system är att rena vatten från föroreningar som kväve och fosfor med hjälp av mikroalger och bakterier, så kallade fotobioreaktorer.

För att växa behöver alger näringsämnen, vilket är just det som reningsverken ska rena vattnet som släpps ut i våra sjöar från. Ivo Krustok har genomfört försök där alger från Mälaren tillsattes i vatten från Västerås kommunala vattenreningsanläggning. Storleken på försöken varierade mellan 250 ml och 20 liter. Det visade sig att algerna hade en bra tillväxt samt att mängden ammonium och fosfor minskade i vattnet under försöksperioden. Genom att odla alger i reningsverket skulle därmed algblomning i sjöarna kunna minska genom att färre näringsämnen släpps ut.

– Min forskning med alger kan hjälpa till att utveckla systemet för att rena vatten, något som är livsviktigt för framtiden, säger Ivo Krustok.

Hans forskningsmetoder är relativt nya.

– Jag analyserar organismernas DNA för att få en förståelse för hur de lever och beter sig. Det faktum att vi utgår från DNA:et gör att vi inte är begränsade till att undersöka de alger som vi kan få att växa i labbet, utan kan få en bredare bild, säger Ivo Krustok.

Vattenrening med fotobioreaktorer är en relativt ny teknik. Flera aspekter gällande biologin i dessa system har ännu inte studerats i detalj. Den här avhandlingen presenterar en översikt av de alger och bakterier som är aktiva i fotobioreaktorer. Andra viktiga aspekter som tillväxt, arter samt vattenreningsförmåga har också studerats.

Ivo Krustok försvarar sin avhandling “Microbial analysis of municipal Wastewater treating photobioreactors” den 29 januari på Mälardalens högskola i Västerås.

Framtidens energi

Ivo Krustoks forskning bedrivs inom ramen för forskningsinriktningen Framtidens energi. Framtidnes energi är en av Sveriges starkaste forskningsmiljöer och fokuserar på förnybar energi i form av biogas, solenergi och bioavfall, effektivare energianvändningen och minskade utsläpp inom både industrin och hushållen, samt smartare modellering för optimering, beslutsstöd och styrning.

 

Mer information

För mer information kontakta
Emma Nehrenheim, handledare, 021-10 14 84, emma.nehrenheim@mdh.se