Materialeffektivisering är vägen till bättre hållbarhet i tillverkningsföretag

2018-03-15 | Forskning/Samverkan

Sasha Shahbazi, doktorand vid MDH, vill öka kunskapen om hur tillverkningsindustrin kan använda material effektivare för att minska miljöpåverkan. Forskningen, som genomförts hos en fordonstillverkare, visar att det undersökta företaget kan minska sitt årliga metallavfall med flera hundra ton och sparade miljoner kronor årligen när ekonomi och miljö samarbetade.

– Många företag drivs främst av ekonomiska besparingar och miljön blir ofta en sekundär fråga. Därför är det viktigt att produktionscheferna blir engagerade i miljöfrågan. Med tillräckliga resurser och bättre ledning kan interna hinder för materialeffektiviseringen elimineras, säger Sasha Shahbazi doktorand inom forskarskolan Innofacture vid MDH.

 

I traditionella organisationer bestämmer ledningen vilka insatser den operativa personalen ska genomföra, men Sasha Shahbazi menar att miljöarbetet kan förbättras genom att arbeta från botten upp, istället. Om miljöchefer och operativa chefer arbetar nära varandra i miljöfrågor samt arbetar för att den operativa personalen ska upplysa dem om miljöbesparande insatser, som t ex onödigt svinn, kan det främja materiella, ekonomiska och miljömässiga besparingar.

– När företag bättre kan hantera det producerade avfallet uppstår synergieffekter, där både energi- och materialtillgången kan minskas vilket i sin tur kan ge ekonomiska fördelar, säger Sasha Shahbazi.

Utifrån sin forskning har Sasha Shahbazi designat en modell som mäter materialeffektivitet. Modellen delar in material- och avfallsflöden i fyra huvudkategorier: produktionsråmaterial, process material, produkter och restmaterial. För att uppnå bättre resultat av materialeffektiviseringen mäts dessa fyra kategorier på samma sätt och kan då ge ett nyckeltal, som i sin tur visar hur framgångsrik effektiviseringen varit.

Sasha Shahbazis empiriska analys visar att den övervägande delen av nyckeltalen inom industrin har finansiella mål och mäter kvalitet eller kostnad. Endast i genomsnitt elva procent av nyckeltalen kan kopplas till materialeffektivitet. Det visar på att kvalitet och kostnad prioriteras högre än miljöaspekten i många tillverkningsindustrier. Enligt Sasha är företagen medvetna om att de måste arbeta mer med miljöfrågor, men de behöver hjälp från forskningen för att förbättra sitt miljöarbete ytterligare.

Fredag 16 mars disputerar Sasha med sin avhandling; ”Sustainable Manufacturing through Material Efficiency Management” i sal Raspen på MDH i Eskilstuna.