Lena Talman: "Det finns ingen samsyn om vad delaktighet är"

2018-09-27 | Forskning/Samverkan

Lena Talman försvarar under fredagen sin doktorsavhandling i socialt arbete.

Lena Talmans avhandling handlar om delaktighet kopplat till vuxna med flerfunktionsnedsättning som behöver samhällets stöd och service för att i sitt vardagliga liv leva under så normala omständigheter som möjligt.

– Syftet med avhandlingen var att belysa och problematisera uppfattningar av delaktighet, hur delaktighet beskrivs i genomförandeplaner och hur delaktighet genomförs i vardagen för vuxna med flerfunktionsnedsättning på gruppboende eller med personlig assistans, säger Lena Talman, och fortsätter:

– Det finns inte så mycket tidigare svensk forskning på området. Och i kombination med att det är en eftersatt målgrupp är forskningen om detta viktigt, säger Lena.

Svårdefinierat begrepp

För att besvara syftet och få en djupare förståelse av fenomenet delaktighet användes både kvantitativa och kvalitativa metoder.

Resultatet visar att delaktighet är ett svårdefinierat begrepp. Definitionen av det kan variera inom personalen, och mellan personalen och personerna med flerfunktionsnedsättning.

– Det finns ingen samsyn om vad delaktighet är. Personens delaktighet blir beroende av vilken personal som arbetar. Det pratas mycket om delaktighet, men det är problematiskt att det inte finns någon samstämmighet om vad man pratar om, när man pratar om delaktighet, säger Lena.

Aktivitet kontra delaktighet

Vid intervjuer med chefer och personal framkom det att de ansåg att delaktighet för vuxna med flerfunktionsnedsättning främst handlar om att de vuxna skall utföra något (till exempel äta själv) eller vara närvarande (till exempel vara i sin lägenhet när personalen städar) i dagliga aktiviteter.

– Delaktighet blandas ofta ihop med aktivitet, men aktivitet är vad man gör ​och delaktighet är hur man gör något. Och det är ofta att påverka hur saker utförs som får personer med flerfunktionsnedsättning att känna delaktighet, säger Lena, och fortsätter:

– Det är viktigt för personalen att dokumentera vad personen i fråga vill, önskar och tycker om. Alla personer har olika önskemål och det är viktigt att man vet hur personen i fråga vill ha det. Vet man det så har man en bra grund för att få personen att känna delaktighet.

Liten påverkan på beslut

Förutom intervjuer genomfördes observationer och granskning av genomförandeplaner. Resultatet av observationerna visar på att personaler lyssnar på de vuxnas önskemål, men att de vuxna inte var inblandade i beslutsprocesser i speciellt stor grad.

– Genomförandeplanerna i sin tur fokuserade mycket på personlig vård samt samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv, säger Lena Talman, som på fredag klockan 13.15 försvarar avhandlingen med namn "Participation in everyday life for adults with profound intellectual (and multiple) disabilities" på MDH i Eskilstuna.

– Det känns å ena sidan jätteskönt att jag rott det i hamn, å andra sidan sorgset för det är så roligt att jag inte vill sluta. Det har varit ett privilegium att vara doktorand, säger Lena.

Läs mer om plats och tider här