Laila Niklassons forskning fokuserar på lärandet

2019-03-08 | Forskning/Samverkan

– Förändrad kunskap förmedlas allt fortare via social media och i vänskapskretsar och att delta i kontinuerlig fortbildning kan uppfattas som en självklarhet. Att byta arbete eller till och med yrke är inte ovanligt. Med förändrad kunskap och färdighet kan också identiteter och roller förändras. Ett exempel är medborgarrollen som till viss del har förändrats mot en konsumentroll genom privatisering. Det säger Laila Niklasson som den 5 april installeras som professor i pedagogik vid MDH.

Laila Niklasson är intresserad av människors utveckling och relationen mellan individ och samhälle. Hennes forskning rör både den yrkesmässiga och den privata sfären. Den sträcker sig från individnivå till organisations- och samhällsnivå, med förändringsprocesser, uppföljning och utvärdering i fokus. 

– Jag är intresserad av människors utvecklingsmöjlighet och möjlighet att på något sätt forma sitt eget liv och leverne. Både individuellt och i samhället, säger Laila Niklasson. 

– Inom pedagogikämnet har vi återkommande samverkan med olika parter för att arbeta med utvecklingsprojekt. Vissa av våra forskningsprojekt handlar om utveckling av skola och utgör kunskapsbas för lärarprogrammet. Men vi har även forskningsprojekt som handlar om undervisning inom högre utbildning och utgör kunskapsbas för högskolepedagogik. Det finns också andra områden vi intresserar oss för.

Breddad forskning

För framtiden hoppas hon att kunna utveckla forskningen i pedagogik vid MDH ytterligare tillsammans med kollegorna. 

– Vi skulle gärna utveckla vår forskning vad gäller informellt lärande inom arbetsliv och frivilligorganisationer, samt följa identitetsutveckling vid större förändringar i människors liv, såsom migration. Det livslånga och livsvida lärandet är ständigt aktuellt för oss som forskar och undervisar inom pedagogikämnet.  

Laila Niklasson är mellanstadielärare (1973) och ämneslärare i Ma/SO (1983). Hon disputerade i pedagogik vid Stockholms universitet 2007 med titeln Medborgare som pedagogiskt projekt. Laila Niklasson började arbeta vid MDH 2000 och fortsatte som lektor efter disputationen. Förutom undervisning och forskning har hon haft uppdrag centralt och på akademinivå. Hennes forskning fokuserar på förändringsprocesser, uppföljning och utvärdering för individer, organisationer och samhälle. Idag är Laila Niklasson vetenskaplig ledare för forskargruppen Studier om social hållbarhet i utbildning, ämnesföreträdare för pedagogik, programföreträdare för master i didaktik och lärarrepresentant i utskottet för forskning.