Krav på bättre innovationsförmåga hos företag

2017-06-05 | Forskning/Samverkan Omvärld

Kraven på innovationsförmåga inom näringsliv och offentlig sektor blir allt högre. Men ett gott innovationsklimat är inget som kommer av sig självt, förändringar i organisationen och nya arbetssätt för såväl chefer och medarbetare behövs för att lyckas. Peter E Johansson har undersökt hur organisationer kan öka sin innovationsförmåga genom att se till att medarbetare har rätt kompetens för de nya arbetsuppgifter som fokus på innovation medför.

 

Peter E Johansson

Peter E Johansson är universitetslektor i innovationsteknik inom forsknings- och utbildningsmiljön Innovation och produktrealisering på MDH. En röd tråd i hans forskning är det egna intresset för de mänskliga aspekterna, som är en viktig del i utförande av innovationsarbete och hur de relaterar till lärande och utveckling som sker integrerat i arbetsuppgifterna. Peter E Johansson har en bakgrund som fil. dr. inom arbetslivs- och organisationspedagogik, erfarenheter som kommer väl till pass inom hans nuvarande forskningsområde. 

– De ökande kraven på innovationsförmåga i alla nivåer i företag och samhälle sätter press på ledning och medarbetare. Det finns en osäkerhet och ovana kring de nya arbetsformerna, som ett bättre innovationsklimat kräver, säger Peter E Johansson. 

För att lyckas skapa ett bättre innovationsklimat behövs medarbetare och chefer som kan organisera och utföra arbetet på ett sådant sätt som möjliggör innovation. Peter E Johanssons forskning bidrar genom att ge kunskap och förståelse för de förutsättningar som är nödvändiga för organisationer att ta hänsyn till. Den ger också redskap för att kunna stödja medarbetares lärande och utveckling av kompetens som möjliggör framväxt av praktikbaserad innovation.

Begreppet praktikbaserad innovation beskriver Peter E Johansson som det fenomen där utveckling och förnyelse inom den egna verksamheten grundar sig i aktörernas arbetsintegrerade lärande. Det kan exempelvis ske i form av nya arbetsmetoder, rutiner, produkter eller tjänster. Olika angreppssätt ger olika resultat. Genom att använda effektiva verktyg och ha en öppen organisation där alla inblandade ges utrymme för idéer, eftertanke och delaktighet ger större effekt än ett färdigt koncept där medarbetarna placeras in i en färdig mall. 

– En sak som jag stött på vid flera tillfällen i min forskning är utmaningen med att involvera alla medarbetare i en organisation i innovationsarbete. Det är en god ambition, men om det inte sker på rätt sätt är risken att det blir väldigt kostsamt för organisationen samtidigt som det leder till få konkreta resultat. Därför är det viktigt att se innovationsarbete som en egen kompetendomän som har sin egen uppsättning av kunskaper och färdigheter och som i sin tur kräver en kontinuerlig träning och organisering för i det dagliga arbetet, säger Peter E Johansson.  

Den 7 juni klockan 13.15 i sal Filen på MDH i Eskilstuna håller Peter E Johansson sin docentföreläsning med titeln Perspektiv på praktikbaserad innovation i teori och praktik. Där kommer fokus att ligga på de möjligheter som finns för att skapa miljöer som gynnar lärande och utveckling av kompetens som kan resultera i praktikbaserade innovationer.