Komplex utveckling kräver omvälvande innovationsprocesser

2017-09-05 | Forskning/Samverkan Omvärld

Camilla Dahlin-Andersson tar pulsen på komplexa innovationsprocesser i sin forskning. Ett innovationsklimat med flera medverkande aktörer med olika kompetenser ger ett komplext sammanhang där etik, moral och samhälle spelar in. Hon har i sin forskning undersökt innovationsprocesserna kring stamcellsforskning från millennieskiftet fram till idag. Resultatet kan appliceras på andra komplexa utvecklingsområden som är högaktuella idag.

 

Camilla Dahlin-Andersson


Camilla Dahlin-Andersson är en person med ett inneboende driv och engagemang. Hon är forskare inom innovation och design vid MDH och jämsides med det hinner hon med entreprenörskap och styrelsearbete i flera bolagsstyrelser. På fritiden domineras vardagen av fart och fläkt och hennes stora familj är navet som det mesta snurrar kring. På frågan om varför valet föll på Mälardalens högskola så svarar Camilla Dahlin-Andersson att det var en kombination av högskolans goda rykte samt att hennes blivande handledare uppmanade henne att söka doktorandtjänsten.  

Den 8 september disputerar Camilla Dahlin-Andersson med sin doktorsavhandling med titeln I händelse av delaktighet i en omvälvande innovationsprocess. Camilla Dahlin-Andersson har studerat den konceptuella utvecklingen och forskningen kring stamcellens utveckling sedan den tog fart omkring millennieskiftet på bland annat Karolinska Institutet i Stockholm. Genom att tillföra en större sociologisk aspekt på begreppet innovation med en mer tvärvetenskaplig ansats har hon vidareutvecklat förståelsen för innovationsprocesser. Som en del i forskningen gjorde Camilla Dahlin-Andersson en fallstudie där resultatet var omvälvande för både omvärlden och för henne själv. 

– Jag hade förmånen att få vara delaktig i en idéskapande process som slutade med en omvälvande innovation där och då när det faktiskt hände. Det var en tid då svensk stamcellsforskning och de människorna som jag fick följa var bland de främsta i världen. Min roll som innovationsetnograf var minst sagt en omvälvande erfarenhet. Då, när forskningen om stamcellen kontinuerligt öppnade upp teoretiska och praktiska gränser för vad som kunde vara möjligt, skapades mycket friktion och diskussion i alla delar av samhället, både i Sverige och andra länder.

I sin forskning beskriver Camilla Dahlin-Andersson innovationsprocessen kring stamcellsforskning som omvälvande. Ett komplext sammanhang där tidigare forskning och erfarenheter ifrågasätts och utmanas av nya rön, det skapar kontroverser. I innovationsprocesser av större och mer krävande karaktär behövs många aktörer från olika arenor och flera kompetensområden. Processerna är ofta långa och över tid ändras vårt sätt att tänka och agera. Camilla Dahlin-Andersson ger andra exempel på innovationsprocesser som hon tror kommer att bli omvälvande. Just nu är framväxandet och kunskapen om artificiell intelligens (AI) högaktuell och omdiskuterad, här finns många frågor som ska besvaras, den tekniska utvecklingen går hand i hand med etiska, moraliska och säkerhetskritiska frågor. Historiskt sett kan de processer som ledde till att en atom kunde klyvas och de därpå följande effekterna anses vara omvälvande innovation.

Camilla Dahlin-Andersson vill genom sin forskning öka förståelsen för hur komplexa och värdeskapande innovationsprocesser ska hanteras. Hon belyser det faktum att många olika aktörer och kompetenser behövs för att skapa innovation i gränslandet mellan kunskapsutveckling och praktisk tillämpning där moraliska, etiska och politiska ställningstaganden måste beaktas för ett framgångsrikt innovationsklimat.    
 
– Innovation är ett område som fortsättningsvis kommer att vara starkt engagerande. Det är intressant i en tid då allt fler komplexa samverkansformer mellan människor och avancerade teknologier formas vilka i sin tur utmanar våra befintliga föreställningar som enskilda individer och i olika kollektiva kontexter, säger Camilla Dahlin-Andersson. 
 
Camilla Dahlin-Andersson hoppas att hon genom fortsatt fördjupning eller samarbeten ska kunna behålla den starka kopplingen till akademin. Efter disputationen vill hon vidareutveckla sitt bolag Newstag med verksamhet i skärningspunkten mellan innovation, teknik och design, men först blir det lite välbehövlig semester.