Jobbet viktigt för många med allvarliga psykiska besvär

2019-05-27 | Forskning/Samverkan

Hjälp med att strukturera arbetet, flexibla arbetstider och en upplevd acceptans från kollegorna är faktorer som underlättar för personer med allvarliga psykiska besvär att kunna arbeta. Det visar forskning vid MDH.

Forskare vid MDH har undersökt vilka faktorer som personer inom den psykiatriska öppenvården själva menar har underlättat för dem att arbeta, trots sina allvarliga psykiska besvär.

− Många som lider av svår psykisk ohälsa uppger att jobbet är viktigt, får dem att må bättre och stärker deras självkänsla. Samtidigt är det en stor andel som inte arbetar, säger Magnus Elfström, lektor i psykologi vid MDH och ansvarig för studien.

Vill jobba − men tvivlar på förmågan

Drygt hälften av de svarande uppgav att de arbetat under det senaste året. Och ännu fler hade en önskan om att kunna jobba.

− Hos över 70 procent fanns en uttalad vilja att arbeta, men samtidigt tvivlade majoriteten på sig själva och sin förmåga att planera sitt arbete och genomföra sina uppgifter, säger Magnus Elfström.

De som upplevt att de fått stöd i sitt arbete, med exempelvis planering, hade i högre grad arbetat.

− Därför är det nödvändigt med insatser som stöttar individen och stärker tron på den egna förmågan att påverka sin psykiska hälsa i relation till en faktisk arbetssituation, säger Magnus Elfström.

Både chef och kollegor viktiga

Förutom hjälp med planering visar studien att chefer som skapat möjligheter för flexibla arbetstider och pauser för återhämning underlättat arbetssituationen.

Att personerna känner sig accepterade och inkluderade på arbetsplatsen visade sig också väldigt viktigt, och i det har både ledning och medarbetare en central roll.

− Det behöver finnas en förståelse på hela arbetsplatsen för de utmaningar som psykisk ohälsa medför. Att känna sig accepterad både av chefer och kollegor, även om man exempelvis behöver stanna hemma från arbetet en dag, är viktigt. God stämning och sammanhållning underlättar, säger Magnus Elfström.