Hon vill rädda fler liv med sin forskning

2016-03-04 | Forskning/Samverkan

Linda Sellin är doktorand inom hälsa och välfärd vid MDH och forskar för att utveckla och förbättra vården inom psykiatrin. Hennes förhoppning är att kunna bidra till att främja patienters återhämtning och hälsa , minska risken för suicid, och stödja patienters och deras närståendes delaktighet i omvårdnaden.

Enligt en rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) tar en människa livet av sig var fyrtionde sekund någonstans i världen. 
– Sverige är inget undantag, vilket gör att det är viktigt att utveckla omhändertagandet av suicidnära patienter. Viktiga förutsättningar för att den psykiatriska vården ska kunna erbjuda hjälp är bland annat att det finns tillräckligt mycket personal med rätt kunskap, att de är tillgängliga och ingriper i rätt ögonblick, men också att de i samtal ställer frågor som hjälper personen att prata om vad som pågår, säger Linda Sellin.

Linda Sellin har bland annat intervjuat suicidnära patienter i Västmanland för att ta reda på vad de upplevde har bidragit till återhämtning under vårdtiden. 
– Eftersom tankarna kring suicid kan växla snabbt och vara starkare och svagare är det viktigt för personerna att få tid på sig att berätta och sätta ord på sina egna tankar, känslor, upplevelser och erfarenheter. Att få prata ut, bli sedd, bekräftad och tagen på allvar. Det är viktigt att hitta vägar för att möta personerna i den här situationen, så att de får hjälp att finna lösningar för att fortsätta leva och tillvarata det som känns värdefullt i deras liv, säger Linda Sellin.

I cirka tio år har Linda Sellin jobbat som specialistsjuksköterska inom psykiatrin. Hon insåg redan då att suicidnära patienter och deras närståendes erfarenheter, är en viktig resurs för ny kunskap i utvecklingen av suicidprevention. Ett samarbete mellan Landstinget Västmanland och MDH banade en väg för att uppfylla hennes dröm om forskarstudier.

För att få bättre insikt i hur närstående upplever delaktighet i vården inom psykiatrin har hon gjort flera intervjuer med anhöriga.
– De förmedlar en önskan om att få möjlighet att delta utifrån patientens behov och villkor. Närstående är viktiga i omvårdnaden och i samråd med patienten är det angeläget att hitta vägar för att kunna stödja delaktigheten för bättre återhämtning, säger Linda Sellin.

Den senaste statistiken hämtad från Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, visar att 1 531 personer i Sverige tog livet av sig under 2014. Av dessa personer var 1 044 män och 487 kvinnor i ålder 15 år och äldre. Linda Sellin tror att alla kan bidra till att göra skillnad genom att som person och medmänniska våga tränga sig på och visa att man bryr sig, våga störa och våga ställa de viktiga frågorna. 
– Min förhoppning är så klart att min forskning ska kunna göra skillnad så att fler liv kan räddas, och att personerna får hjälp med att finna lösningar för att fortsätta leva. Just nu har jag genomfört fokusgruppsintervjuer med experter inom suicidprevention som kommer att hjälpa mig att utveckla förslag på omvårdnadsmetoder som ska prövas i praktiken, säger Linda Sellin.