Högsta betyg för MDH i Vinnovas testpilot för samverkan

2015-11-03 | Forskning/Samverkan

Vinnova har genomfört den första av två testpiloter där medel till universitet och högskolor fördelats efter prestation och kvalitet i deras samverkan med andra delar av samhället. MDH får högsta betyg samt 2,8 miljoner kronor av de totalt 60 miljoner kronor som fördelats mellan 27 lärosäten.

– Vi har fått bekräftelse på att MDH är den samproducerande högskolan. Vi toppar utvärderingarna och vi har fått så mycket tilldelade medel som det var möjligt för oss att få. Det är mycket glädjande och alla inblandade i ansökan ska ha en stor eloge, säger Paul Pettersson, prorektor och den som var ansvarig för arbetet med ansökan vid MDH.

Vinnovas uppdrag

Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att ta fram en modell för att värdera lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. För uppdraget har totalt 200 miljoner kronor avsatts för åren 2013-2016. Modellen har nu testats i en första pilot.

– Syftet med piloten är att testa en modell för bedömning av samverkansarbetet, som kan användas i ett framtida resursfördelningssystem. Vi kommer att använda erfarenheterna från dessa piloter när vi utformar det slutliga förslaget till regeringen, säger Maria Landgren, som arbetar med uppdraget på Vinnova i ett pressmeddelande.

I den första piloten har medel fördelats till 27 universitet och högskolor baserat på prestation och kvalitet i samverkan som avser samverkanstrategier och implementering. Bedömningen har byggt på lärosätenas egna beskrivningar.

I nästa pilot, som genomförs under 2016, kommer lärosätenas samverkansaktiviteter och resultat inklusive involvering och resultat hos externa parter, att utvärderas.

Modellen som testats innebär att en del av medlen har fördelats efter betyg på samverkansarbetet vid de universitet och högskolor som deltagit. Vid fördelningen har även hänsyn tagits till lärosätenas storlek. Totalt har 60 miljoner kronor fördelats i piloten.

Vinnovas bedömning av MDH

Lärosätet bedöms beskriva en väl framskriden strategi för och implementering av samverkan (betyg 3). Lärosätet har skickat in ett underlag som beskriver en genomarbetad och tydlig strategi med högt ställda mål. Strategin bedöms vara väl förankrad och bygger på en dialog med omgivande aktörer. Strategin följs upp årligen och byggs in i den återkommande verksamhetsplanen. Lärosätet arbetar systematisk med uppföljning och använder indikatorer för att mäta prestation. Implementering av samverkan bedöms vara god och externa aktörer involveras i flera av lärosätets processer. Samverkan premieras tydligt i lärosätets resursfördelningssystem och incitament för enskilda individer är utvecklad genom att t.ex. premiera samverkan vid lönesättning.

Förklaring av betyg 3: Väl framskriden strategi och implementering av samverkan. Underlagen karakteriserades av:

  • Strategin verkar utvecklad och underbyggd, med hög ambitionsnivå samt tydliga mål och implementering
  • Strategin utgår från högskolans kontext såväl som styrkor och svagheter
  • Det finns en tydlig koppling mellan strategi, mål och implementering inklusive incitament-, stöd- och uppföljnings- och utvärderingssystem
  • Underlaget uppvisar potential för kontinuerlig utveckling och förbättring

Fördelning av medel i testpiloten (avrundande belopp):

Blekinge tekniska högskola, 0,6 miljoner
Chalmers tekniska högskola, 3,1 miljoner
Göteborgs universitet, 3,5 miljoner
Högskolan i Borås, 2,8 miljoner
Högskolan Dalarna, 1,7 miljoner
Högskolan i Gävle, 1,7 miljoner
Högskolan i Halmstad, 1,6 miljoner
Högskolan i Jönköping, 2,8 miljoner
Högskolan Kristianstad, 0,6 miljoner
Högskolan Väst, 2,8 miljoner
Karlstads universitet, 2,9 miljoner
Karolinska institutet, 2,3 miljoner
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, 1,6 miljoner
Kungl. Tekniska högskolan, 3,3 miljoner
Linköpings universitet, 3,2 miljoner
Linnéuniversitetet, 1,9 miljoner
Luleå tekniska universitet, 2,9 miljoner
Lunds universitet, 3,8 miljoner
Malmö högskola, 1,8 miljoner
Mittuniversitetet, 1,7 miljoner
Mälardalens högskola, 2,8 miljoner
Stockholms universitet, 1,2 miljoner
Sveriges lantbruksuniversitet, 3,2 miljoner
Södertörns högskola, 0,6 miljoner
Umeå universitet, 2,2 miljoner
Uppsala universitet, 1,5 miljoner
Örebro universitet, 1,8 miljoner